Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1565-НС
София, 10 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: обявяване на Коста Георгиев Стоянов за народен представител в Трети изборен район – Варненски, в Четиридесет и осмото Народно събрание

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-53/10.10.2022 г. от Юлиян Каменов Губатов – регистриран кандидат под № 3 за народен представител от кандидатската листа на партия „Възраждане“ в Трети изборен район – Варненски, с което иска да не бъде обявен за избран за народен представител в Трети изборен район – Варненски.

С Решение № 1564-НС от 7 октомври 2022 г. Юлиян Каменов Губатов е обявен за избран за народен представител партия „Възраждане“ в Трети изборен район – Варненски. Подаденото заявление следва да се счита като заявление от Юлиян Каменов Губатов да не встъпи в правомощията си, тъй като същото е подадено след приемането на Решение № 1564-НС от 7 октомври 2022 г. на ЦИК.

Въз основа на подаденото заявление от Юлиян Каменов Губатов същият следва да бъде заличен от листата на партия „Възраждане“ в Трети изборен район – Варненски.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-54/10.10.2022 г. от Светослав Тодоров Тодоров – регистриран кандидат под № 4 за народен представител от кандидатската листа на ПП „Възраждане“ в Трети изборен район – Варненски, с което иска да бъде заличен от кандидатската листа на ПП „Възраждане“, и да не бъде обявен за избран за народен представител в Трети изборен район – Варненски.

Заявлението е подадено след обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване с Решение № 1560-НС от 06.10.2022 г. на списък А и Б, като следва срещу името на лицето в списък Б да се отбележи решението на ЦИК за необявяването му за избран за народен представител.

С оглед гореизложеното подалият заявление кандидат Светослав Тодоров Тодоров не следва да бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Възраждане“ в Трети изборен район – Варненски, в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избран за народен представител от списък Б на кандидатите на партия „Възраждане“ в Трети изборен район – Варненски, Светослав Тодоров Тодоров, ЕГН …, в произведените избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

ОБЯВЯВА за народен представител от Трети изборен район – Варненски, Коста Георгиев Стоянов, с ЕГН …, под № 5 от листата на партия „Възраждане“, на мястото на Юлиян Каменов Губатов.

 

Решението да се обнародва в „Държавен вестник”.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения