Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 156-ЕП
София, 14 април 2014 г.

ОТНОСНО: реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети

На основание чл. 171, чл. 172, ал. 1, глава ХІІ, чл. 178, ал. 1-5, чл. 179, 180, раздел ІІ, раздел ІІІ, чл. 189, 190, 191, 194, раздел V, § 1, т. 15  и т. 16 от Изборния кодекс и решения № 106-ЕП и № 107-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК и писмо с изх. № 37-00-100 от 14.04.2014 г. на министъра на финансите Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Централната избирателна комисия съгласувано с министъра на финансите определя реда за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети.

2. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 (четиридесет хиляди) лв. с ДДС на партии и коалиции, които са регистрирали кандидати за членове на Европейския парламент от Република България и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

3. Държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 5000 (пет хиляди) лв. с ДДС на инициативните комитети, които са регистрирали кандидати за членове на Европейския парламент от Република България.

4. Средствата за медийните пакети са за сметка на държавния бюджет и се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги.

5. Средствата по т. 2 и 3 се включват в сумата към общият размер на финансирането на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г., който не може да надхвърля:

- 2 000 000 лв. за партия и коалиция;

- 100 000 лв. за инициативен комитет.

6. Централната избирателна комисия заплаща различните платени форми на отразяване на предизборната кампания до изчерпване на средствата на партията, коалицията или инициативния комитет по т. 2 и 3.

7. Партиите, коалициите и инициативните комитети обявяват в единния публичен регистър към Сметната палата (чл. 171 от ИК) и отчитат пред Сметната палата (чл. 172, ал. 1 от ИК) средствата за медийните пакети, които са заплатени за отразяване на проявите на кандидатите им.

8. Настоящото решение регулира взаимоотношенията между партиите, коалициите и инициативните комитети, доставчиците на медийни услуги (медиите) и Централната избирателна комисия във връзка с изразходването на средствата за медийни пакети при излъчване или публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания.

9. По отношение на медийните пакети се прилагат решения № 106-ЕП и № 107-ЕП от 9.04.2014 г. на ЦИК.

10. Доставчик на медийна услуга е физическо лице - едноличен търговец или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определяне на начина, по който тя е организирана.

Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставените услуги.

11. Медийна услуга е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатни медии - вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии - лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарски услуги - електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания; не са медийни услуги социалните мрежи фейсбук, туитър и други подобни и лични блогове.

12. Редът за предоставяне и разходване на средства за медийни пакети се извършва според правилата на двустранен договор.

13. Страните по двустранния договор са доставчика на медийната услуга и съответната партия, коалиция или инициативен комитет.

14. Доставчиците на медийни услуги по двустранния договор следва да са регистрирани до 5 март 2014 г.

15. В срок до 26.04.2014 г. ЦИК определя с решение партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право на медийни пакети.

16. Договорът между партиите, коалициите и инициативните комитети и доставчиците на медийни услуги следва да съдържа:

- вида и обхвата на медийната услуга;

- обема на медийната услуга;

- срок/период на изпълнение;

- цената на договора с включено ДДС;

- условие, че заплащането на цената на договора, след изпълнението му, се извършва от ЦИК по сметка на медията страна по договора за сметка на медийния пакет на съответната партия/коалиция/

инициативен комитет.

17. Цената на договора не може да надвишава размера на медийния пакет, съответно на наличните средства в него.

18. Договорът се утвърждава от ЦИК.

19. В случай, че партията/коалицията/инициативния комитет ползва медийния пакет за предоставени от повече от един доставчик медийни услуги, се сключват отделни договори с всеки един от доставчиците поотделно. Сумата на цените на отделните договори не може да надвишава размера на медийния пакет по т. 2 и 3, съответно на наличните средства в него.

20. За сключване на договор за медийна услуга партията/коалицията/инициативния комитет изпращат заявка до съответната медия за вида на медийната услуга, която съдържа:

- наименованието/името на заявителя;

- наименованието на съответната радио или телевизионна програма/печатна медия/онлайн новинарска услуга (уеб-сайт);

- вида и обема на търсената медийна услуга.

21. Доставчикът на медийната услуга изпраща запитване до ЦИК (Приложение № 1), с копие до партията/коалицията/инициативния комитет, което съдържа освен данните по т. 20 и обща стойност (крайна цена в лева с включено ДДС) на търсената услуга и лице за контакти от страна на медията, както и искане за проверка дали в медийния пакет на съответната партия/коалиция/инициативен комитет е налична посочената в запитването сума (цената на търсената медийна услуга).

22. Запитванията се входират в деловодната система на ЦИК по реда на тяхното постъпване.

23. Централната избирателна комисия извършва проверка дали в медийния пакет на съответната партия/коалиция/инициативен комитет е налична посочената в запитването по т.21 сума.

24. Централната избирателна комисия изпраща незабавно уведомление до медията с копие до партията/коалицията/инициативния комитет за наличните средства в медийния пакет на заявителя.

25. След сключване на договора между доставчика на медийна услуга и партията/коалицията/инициативния комитет същият се представя от страните в ЦИК за утвърждаване от ЦИК и се обявява съгласно Приложение № 2.

26. Заплащането на медийната услуга, предмет на договора, се осъществява от ЦИК след представяне на:

- протокол, подписан от страните по договора, за приемане на изпълнението;

- доказателства удостоверяващи изпълнението на предмета на договора в пълен обем;

- оригинал на фактура издадена от доставчика на медийна услуга с посочване на получател ЦИК и в основанието за плащане да се посочи: „за заплащане на услуга (като се опише и видът на услугата, така както е описана в договора) по медиен пакет на партия/коалиция/инициативен комитет (посочване наименованието на страната по договора според регистрацията в ЦИК)".

27. Доказателства по смисъла на т. 26 са:

- при излъчване от радио- или телевизионен оператор - диск или друг електронен (технически) носител със съответния запис;

- при печатна публикация - копие от самата публикация, от която е ясен броят на изданието;

- и други в зависимост от спецификата на уговорената медийна услуга.

28. Централната избирателна комисия си запазва правото да извършва самостоятелно проверка по отношение на представените отчетни документи за изпълнение на договора и цената на договорените услуги.   

29. Всяко изменение или прекратяване на утвърден от ЦИК договор се удостоверява с подписан анекс към договора или споразумение за прекратяването на договора, които подлежат на утвърждаване от ЦИК.

30. Партиите/коалициите/инициативните комитети са длъжни в срок от три дни след подписване на анекса съответно споразумението по т. 29 да го представят в ЦИК.

31. Централната избирателна комисия може да извършва контрол по изпълнението през целия период на изпълнението.

32. Централната избирателна комисия заплаща договорената цена в срок от 7 дни след представяне на документите по т. 27.

33. Централната избирателна комисия определя лице за контакт във връзка с разходването на средствата за медийни пакети г-жа Виолета Георгиева.

Комуникацията с лицето за контакт се извършва на e-mail: [email protected] или телефон №: 02 939 37 77.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения