Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1556-МИ
София, 27 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Елеонора Борисова Венкова срещу решение № 097-МИ/24.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Кочериново, област Кюстендил

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба чрез ОИК – Кочериново, с вх. № МИ-51-1159 от 25.10.2019 г. от Елеонора Борисова Венкова, срещу решение № 097-МИ от 24.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Кочериново, област Кюстендил.

С оспореното решение ОИК – Кочериново е изпълнила задължителните указания на ЦИК, дадени в Решение № 1506-МИ от 23.10.2019 г., с което е отменено решение № 89-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Кочериново и е върната административната преписка за ново произнасяне, съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението. С решение № 89-МИ от 21.10.2019 г. ОИК – Кочериново е отказала на ПП ДПС да бъде извършена заявената от партията смяна на членове на СИК от нейната квота, поради липса на съгласие на същите.

Горното решение е обжалвано пред ЦИК и със свое Решение № 1506-МИ от 23.10.2019 г. Централната избирателна комисия е отменила същото и е върнала административната преписка за ново произнасяне на ОИК – Кочериново, съобразно дадените задължителни указания.

В изпълнение на тези указания ОИК – Кочериново постановява решение № 097-МИ от 24.10.2019 г., като извършва исканите от ПП ДПС замени в съставите на СИК на територията на община Кочериново.

Жалбоподателят твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като ПП ДПС е направила искане за неговата замяна без да са налице законовите основания за това, а освен това същият отговарял на изискванията на Изборния кодекс, и не е давал съгласие да бъде освобождаван като член на СИК.

Твърди се също така, че предложението на ПП ДПС за смяната на членове на СИК на територията на община Кочериново, не е било подписано и не би следвало да се разглежда нито от ОИК, нито от ЦИК, тъй като според жалбоподателя липсата на подпис води и до липса на волеизявление.

Жалбоподателят моли ЦИК да отмени обжалваното решение и да го възстанови като член на СИК на територията на община Кочериново.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с наведените в жалбата доводи и доказателствата, приложени към административната преписка, намира, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес, срещу акт, който подлежи на обжалване и е депозирана в законоустановения срок.

Разгледана по същество, същата е неоснователна, тъй като при постановяване на обжалваното решение ОИК – Кочериново се е съобразила напълно със задължителните указания на ЦИК, дадени в Решение № 1506-МИ от 23.10.2019 г. и е постановила правилно и законосъобразно решение.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна, а преписката – върната на ОИК – Кочериново.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Елеонора Борисова Венкова срещу решение № 097-МИ/24.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Кочериново, област Кюстендил.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кочериново.

Решението на ОИК – Кочериново подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил чрез ОИК – Кочериново в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения