Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1556
София, 28 август 2015 г.

ОТНОСНО: искане от кмета на община Ямбол за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., от националния референдум на 27 януари 2013 г., от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е искане с вх. № МИ-14-7 от 21.08.2015 г. на ЦИК от Георги Славов - кмет на община Ямбол, област Ямбол, за отваряне на запечатано помещение, намиращо се в стая 423 в административната сграда на общината, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., от националния референдум на 27 януари 2013 г., от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., във връзка с необходимостта от освобождаване на място в помещението за съхраняване на изборните книжа и материали от предстоящите местни избори и национален референдум.

Съгласно Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г. на ЦИК, Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, се извършва само по разпореждане на съдебните органи или по решение на ЦИК в присъствието на определените по съответния ред длъжностни лица.

Съгласно т. 1 от Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. на ЦИК книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се съхраняват до следващите избори от същия вид, а от националния референдум на 27 януари 2013 г. за срок от 5 години. Предвид гореизложеното ЦИК следва да укаже на общинската администрация - Ямбол, че срокът за съхранение на книжата и материалите от горепосочените избори и националния референдум, произведен на 27 януари 2013 г., не е изтекъл.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г., т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г., поправено с Решение № 339-ЕП от 10 май 2014 г. и т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. и решения № 1392 и № 1393 от 6 януари 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатано помещение, намиращо се стая 423 в административната сградата на община Ямбол, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., от националния референдум на 27 януари 2013 г., от изборите за народни представители на 12 май 2013 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., само с цел предаване на книжата и материалите от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. на отдел „Държавен архив" - гр. Ямбол, в изпълнение на Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. на ЦИК.

Указва на кмета на община Ямбол, че съгласно Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. на ЦИК срокът за съхранение на книжата и материалите от изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 и 30 октомври 2011 г., от националния референдум на 27 януари 2013г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. не е изтекъл.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали, да се осъществи в присъствието на поне трима членове на ОИК от различни партии и коалиции, определени с решение на комисията и в присъствието на определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация, а относно съхраняваните изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. да се осъществи в присъствието на определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица от общинската администрация.

 

 

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 13 и 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г., изменено и допълнено с Решение № 1264-ПВР/МИ от 20 октомври 2011 г., допълнено с Решение № 1839-МИ от 10 май 2012 г., т. 18 и 19 от Решение № 2511-НС от 30 април 2013 г., т. 17 и 18 от Решение №3 14-ЕП от 8 май 2014 г., поправено с Решение № 339-ЕП от 10 май 2014г. и т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. и решения № 1392 и № 1393 от 6 януари 2015 г.

По отношение на подлежащите на съхранение, архивиране и унищожаване изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 12 май 2013 г. да се приложи редът съгласно Решение № 1393 от 6 януари 2015 г. и редът на Закона за националния архивен фонд.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения