Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1555-МР
София, 26 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, представлявано от Божидар Василев Стоев и Красимир Николов Илиев, срещу решения № 222-МИ, № 223-МИ, № 224-МИ, № 225-МИ и № 226-МИ - всичките от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила жалба с вх. № МР-23-1/3/26.10.2019 г. от „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, представлявано от Божидар Василев Стоев и Красимир Николов Илиев, срещу решения № 222-МИ, № 223-МИ, № 224-МИ, № 225-МИ и № 226-МИ - всичките от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия (ОИК)  - Пазарджик, област Пазарджик.

С решение № 222-МИ/25.10.2019 г. ОИК – Пазарджик е отхвърлила като неоснователна подадената от „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД жалба с вх. № 15-ЖС от 25.10.2019 г., в която се твърди, че комисията извършва незаконосъобразни действия, изразяващи се в подготвяне на бюлетини за провеждане на референдум в кметство Синитово едновременно с местни избори 2019 г. 

Решение № 223-МИ/25.10.2019 г. е прието от ОИК – Пазарджик във връзка с организиране произвеждането на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, съгласно Решение № 138/18.09.2019 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет Пазарджик, на 27.10.2019 г. В тази връзка, комисията е приела, че взетите от ОИК - Пазарджик по повод местния референдум решения ще се номерират с поредното за местните избори арабско число, след което ще се поставя „тире“ и абревиатура „МИ/МР“, както и че решенията, касаещи местния референдум ще са интегрална част от протоколите за местните избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

С Решение № 224-МИ/25.10.2019 г., ОИК – Пазарджик е одобрила  предпечат на хартиена бюлетина и протоколи на ОИК и СИК при произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 27.10.2019 г.

С Решение № 225-МИ/25.10.2019 г., ОИК – Пазарджик е възложила на назначените вече членове и ръководен състав на СИК 131900185 и СИК 131900186 функциите по произвеждането на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 27.10.2019 г. Лицата, назначени в тези комисии, следва да получат допълнително възнаграждение съгласно Решение №1187-МР/25.09.2019 г. на ЦИК – София.

С Решение № 226-МИ/25.10.2019 г. ОИК – Пазарджик е определила редът и условията за опаковането и предаването на книжата и материалите от СИК на ОИК и на общинска администрация Пазарджик, от произвеждането на местен референдум на 27.10.2019 г. в с. Синитово, община Пазарджик.

В жалбата се твърди, че решение № 222-МИ/25.10.2019 г. на ОИК – Пазарджик е необосновано и немотивирано. Изложени са съображения, че комисията неправилно е приела, че подадената от „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД жалба с вх. № 15-ЖС от 25.10.2019 г. се отнася само до „подготвянето на бюлетини“. В действителност, в жалбата били визирани всички действия и актове по подготовката на местния референдум, обективирани в поредните решения на ОИК – Пазарджик с № 222-МИ, № 223-МИ, № 224-МИ, № 225-МИ и № 226-МИ – всичките от 25.10.2019 г., включително и тези, свързани с бюлетините, по отношение на които е постановено оспореното решение № 222-МИ/25.10.2019 г. на ОИК – Пазарджик. Твърди се, че всички обжалвани решения на ОИК – Пазарджик са недействителни, тъй като са приети въз основа на невлязлото в сила Решение № 138/18.09.2019 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик, на 27.10.2019 г. Наведени са доводи, че произнасянето на ОИК – Пазарджик относно естеството на Решение № 138/18.09.2019 г. е нищожно, тъй като е от компетентността на административния съд. Не на последно място, твърди се, че ОИК – Пазарджик изобщо не е обсъдила изложените в жалбата твърдения за допуснати съществени нарушения на закона, извършени от Общински съвет - Пазарджик и администрацията на община Пазарджик.   

По изложените съображения, жалбоподателят сезира ЦИК с искане за отмяна на оспорените решения на ОИК – Пазарджик, както и да разпореди на комисията да преустанови действията по произвеждане на местен референдум въз основа на невлязлото в сила Решение № 138/18.09.2019 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет -Пазарджик.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима и като такаваq следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения:

Централната избирателна комисия е правоприлагащ орган, като нейните правомощия са изчерпателно изброени в чл. 57 ИК. Вярно е, че по аргумент от чл. 7, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) ЦИК изпълнява функциите на Централна комисия за местните референдуми. Единственото правомощие на ЦИК е да приеме решение, с което на основание чл. 7, ал. 2 и 3 във връзка с § 2 от ПЗР от ЗПУГДВМС да определи възнагражденията на членовете на ОИК и СИК във връзка с произвеждането на местен референдум.  

Централната избирателна комисия не е компетентна да решава каквито и да било спорове, свързани с произвеждането на местен референдум. Компетентен да се произнесе относно законосъобразността  на решението на общинския съвет, с което се произнася по искането за произвеждане на местен референдум (арг. от чл. 32, ал. 1 ЗПУГДВМС), и относно законността на резултатите от местен референдум (арг. от чл. 42 ЗПУГДВМС), е съответният административен съд.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 58, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, ЕИК 200969193, представлявано от Божидар Василев Стоев и Красимир Николов Илиев, срещу решения № 222-МИ, № 223-МИ, № 224-МИ, № 225-МИ и № 226-МИ – всичките от 25.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, област Пазарджик.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения