Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1554-МИ
София, 28 август 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ", подписано от Йордан Кюмюрджиев - председател, и Евелин Парасков - заместник-председател, представляващи партията, заведено под № 2 на 25 август 2015 г. в регистъра на ЦИК на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. В заявлението са посочени и имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 14.08.2015 г. от СГС - ФО, VI-10 състав, по ф.д. № 165/2011 г.;

2. Декларации - образци от подписите на представляващите партията;

3. Декларация - образец от печата на партията;

4. Удостоверение № 48-00-392 от 14.08.2015 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.;

5. Удостоверение с № С69528 от 11.08.2015 г. от Централна кооперативна банка АД, клон Пловдив - България, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6930 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител;

7. Решение, взето с протокол № 21 от 12.08.2015 г. на Изпълнителния съвет на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ", за участие на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" в изборите за общински съветници и за кметове и за регистрация на партията в Централната избирателна комисия;

8. Нотариално заверено пълномощно от Йордан Кюмюрджиев - председател на партията, в полза на Веселин Иванов Козарев с изрично право да подпише и подаде заявление до Централната избирателна комисия за регистрация на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както и с правата да получи от ЦИК удостоверението за регистрация.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ".

От протокол с вх. № МИ-04-03-34 от 28 август 2015 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. , се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ".

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения