Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1553-МИ
София, 26 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Луковит, област Ловеч

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Луковит, е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1179/26.10.2019 г. с приложено предложение от Мирослава Венциславова Георгиева –упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за временно освобождаване на Таня Красимирова Михайлова като член на ОИК поради заболяване. Предлага се на нейно място да бъде назначен Иван Николаев Шкодров.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Николаев Шкодров и заявление от Таня Красимирова Михайлова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Луковит, област Ловеч, Иван Николаев Шкодров, ЕГН …, на мястото на Таня Красимирова Михайлова, ЕГН …, до завръщане на титуляра.

На заместващия член на ОИК - Луковит да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения