Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1553-МИ
София, 26 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Луковит, област Ловеч

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Луковит, е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1179/26.10.2019 г. с приложено предложение от Мирослава Венциславова Георгиева –упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за временно освобождаване на Таня Красимирова Михайлова като член на ОИК поради заболяване. Предлага се на нейно място да бъде назначен Иван Николаев Шкодров.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Николаев Шкодров и заявление от Таня Красимирова Михайлова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Луковит, област Ловеч, Иван Николаев Шкодров, ЕГН …, на мястото на Таня Красимирова Михайлова, ЕГН …, до завръщане на титуляра.

На заместващия член на ОИК - Луковит да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения