Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1553-МИ
София, 26 октомври 2019

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Луковит, област Ловеч

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Луковит, е постъпило писмо с вх. № МИ-15-1179/26.10.2019 г. с приложено предложение от Мирослава Венциславова Георгиева –упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за временно освобождаване на Таня Красимирова Михайлова като член на ОИК поради заболяване. Предлага се на нейно място да бъде назначен Иван Николаев Шкодров.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Николаев Шкодров и заявление от Таня Красимирова Михайлова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Луковит, област Ловеч, Иван Николаев Шкодров, ЕГН …, на мястото на Таня Красимирова Михайлова, ЕГН …, до завръщане на титуляра.

На заместващия член на ОИК - Луковит да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1903-МИ / 20.10.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

  • № 1902-МИ / 13.10.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Ябланица, област Ловеч

  • № 1901-МИ / 06.10.2020

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г. и от частичните избори за кмет на община Септември на 27 септември 2020 г.

  • всички решения