Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 155-ПВР/МИ
София, 10 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Ветрино, област Варна, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение на кмета на община Ветрино, област Варна, от 03.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-21 от 05.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 02.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Ветрино.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3, буква „а" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Ветрино, област Варна, в състав от 17 членове, както следва :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Пенка Жекова Йорданова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Янка Илиева Радева

 

СЕКРЕТАР:

Назлъ Мустафа Шериф

 

ЧЛЕНОВЕ:

Пенка Димитрова Спасова

 

 

Севдалина Кирилова Бъчварова-

Пенчева

 

 

Владимир Станчев Христов

 

 

Пламена Кръстева Василева

 

 

Силвия Лечева Петрова

 

 

Желка Калчева Желязкова

 

 

Ямен Ърфан Дубаз

 

 

Азиме Исмаил Ебазерова

 

 

Пенка Грудева Велкова

 

 

Ваня Ивелинова Пенчева

 

 

Мария Андонова Андонова

 

 

Радка Атанасова Цачева

 

 

Найден Маринов Пенков

 

 

Донка Иванова Казакова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения