Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1549-МИ
София, 26 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Владислава Владимирова Симеонова – временно изпълняващ длъжността кмет на община Божурище, срещу решение № 89-МИ от 23.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Божурище

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-22-531 от 24.10.2019 г. от Владислава Владимирова Симеонова – временно изпълняващ длъжността кмет на община Божурище, срещу Решение № 89-МИ от 23.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Божурище.

Жалбоподателят твърди, че решение № 89-МИ от 23.10.2019 г. на ОИК – Божурище е незаконосъобразно, тъй като липсват каквито и да било мотиви от фактическа и правна страна, довели до приемане на оспореното решение. Според жалбоподателя има категорично разминаване между съдържанието на приетото от ОИК – Божурище решение № 89-МИ от 23.10.2019 г. и отразеното в протокол № 17 от 23.10.2019 г. на същата ОИК, което води до неяснота относно формирането и изразяването на реалната воля на членовете на колективния орган. Моли за отмяна на решение № 89-МИ от 23.10.2019 г.

От представената по жалбата преписка се установи следната фактическа обстановка:

На 22.10.2019 г., в ОИК – Божурище е постъпила жалба от кандидата за кмет на община Божурище от местна коалиция ГЕРБ (СДС) Мартин Асенов, относно нарушаване на чл. 168, ал. 3 ИК от страна на кандидата за кмет на община Божурище от партия „Гергьовден“ Георги Николаев Димов.

Въз основа на подадената жалба и съобразно правомощията си ОИК – Божурище е постановила решение № 89-МИ от 23.10.2019 г., с което е предприела действия по събиране на всички необходими доказателства като е изискала от Общинска администрация – Божурище да представи екземпляр от посочения в жалбата вестник, както и информация с какви средства е заплатено отпечатването на посоченото издание, кой го разпространява, изданието редовен или извънреден тираж е, кое лице одобрява съдържанието на безплатния общински вестник, кой е наредил издаването на точно това издание.

Действително при изготвяне на протокол № 17 от 23.10.2019 г. на ОИК – Божурище е допусната техническа грешка. Същото комисията е констатирала на свое заседание от 25.10.2019 г. и е приела решение № 92-МИ от 25.10.2019 г. за отстраняването й, като текстът на решение 89-МИ от 23.10.2019 г. отговаря на т. 3 от дневния ред на заседанието от 23.10.2019 г. и съгласно това решение ОИК – Божурище предприема действия по проверка на изнесените в жалбата на Мартин Асенов оплаквания.

След като се запозна с всички относими документи по преписката, ЦИК счита, че жалбата е недопустима на две основания. На първо място оспореното решение по своята същност не притежава белези на административен акт. То представлява организационно-технически акт за приемане на фактически действия, по който защита от заинтересованото лице ще се осъществи чрез обжалване на крайния акт, а не самостоятелно. На второ място жалбоподателят не е активно легитимиран, защото правата и законните интереси на временно изпълняващия длъжността кмет на община Божурище не са засегнати от оспореното решение. Общинска администрация – Божурище има качеството на неучастващо в производството лице, от което се изисква информация, но тя няма интерес да обжалва решението на ОИК – Божурище.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Владислава Владимирова Симеонова – временно изпълняващ длъжността кмет на община Божурище, срещу решение № 89-МИ от 23.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Божурище.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Божурище.

Решението на ОИК – Божурище подлежи на обжалване пред Административен съд – София област чрез ОИК – Божурище в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения