Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1547-НР
София, 27 август 2015 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативните комитети, партиите и коалициите за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г.

На основание § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 322, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 133, ал. 2, т. 5, чл. 135, чл. 140, ал. 3, т. 6 и чл. 142 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Незабавно след получаване на списъка на гласоподавателите, подкрепящи регистрацията на инициативните комитети, партиите и коалициите за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г. на хартия и структуриран електронен вид Централната избирателна комисия (ЦИК) предава същия на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО" в МРРБ) за проверка. Проверките на списъците следват реда на вписването на инициативните комитети/партиите/коалициите в регистрите на ЦИК.

2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис и обхваща българските граждани - име и ЕГН, постоянен адрес на територията на Република България към 10 август 2015 г. включително.

3. При установяване на 2500 коректни записа, при извършване на проверката, ГД „ГРАО" в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

4. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

4.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията списък на гласоподавателите по чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК на служител от ГД „ГРАО" в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

- представляващия инициативния комитет;

- наименование на политическата партия/коалиция;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- броя на листовете на списъка;

- заявения брой от инициативния комитет/партия/коалиция гласоподаватели, вписани в списъка.

4.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО" в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на националния референдум. Протоколът съдържа следните данни:

- броя на гласоподавателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- брой некоректни ЕГН;

- брой повторени записи в списъка;

- брой неверни и непълни имена;

- общ брой лица без права да гласуват в националния референдум, в т.ч.:

* лица, ненавършили 18 години към деня на националния референдум включително;

* лица, поставени под запрещение;

* лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

* лица без постоянен адрес на територията на Република България към 10 август 2015 г.

4.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО" в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра - за ЦИК и за ГД „ГРАО" в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО" в МРРБ.

4.4. Главна дирекция „ГРАО" в МРРБ извършва проверката не по-късно от 17 септември 2015 г. (37 дни преди деня на националния референдум).

5. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списъците по чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО" в МРРБ проверка в срок до 17 септември 2015 г. (37 дни преди деня на националния референдум). При поискване от инициативен комитет, партия или коалиция, регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция на 25 октомври 2015 г., Централната избирателна комисия предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на представеният от инициативния комитет/партията/коалицията списък по чл. 320, ал. 1 и 2, чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК/списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения