Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1546-МИ
София, 26 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Борис Михайлов Тодоров – кандидат за кмет на община Хайредин, срещу решение № 69-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК - Хайредин

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-22-554 от 25.10.2019 г. чрез ОИК – Хайредин, от Борис Михайлов Тодоров – кандидат за кмет на община Хайредин, срещу решение № 69-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Хайредин.

С оспореното решение, ОИК – Хайредин е приела за основателна подадената жалба от Тодор Алексиев Тодоров в качеството му на кандидат за кмет на общината от Местна коалиция „Български демократичен съюз „РАДИКАЛИ“ (ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПП АБВ (Алтернатива за Българското Възраждане), ПП Движение за права и свободи – ДПС, ПП ВОЛЯ), в която се твърди че Борис Тодоров раздава и подхвърля на различни места на територията на общината твърдения и информация, които са неправомерни и противоречащи на Избирателния кодекс.

С решението ОИК – Хайредин установява нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК при разпространение на брошура със заглавие „Лично обръщение към жителите на община Хайредин от кандидата за кмет на община Хайредин на Местна коалиция „БСП за България (ПП Никола Петков)“ със заглавие „За законност и справедливост“ и възлага на кмета да предприеме действия по изземване на агитационните материали съобразно изискванията на чл. 186, ал. 1 ИК.

Жалбоподателят Борис Тодоров обжалва решението на ОИК – Хайредин със следните мотиви: разпространената брошура представлява лично обръщение към избирателите от общината в качеството му на кандидат за кмет, в която той представя факти, за които твърди, че разполага с документи и конкретни доказателства. Касае се за присвоена земя с фалшив нотариален акт от досегашния кмет и кандидат Тодор Алексиев Тодоров и за други нарушения, извършени в полза на семейството му.

В жалбата се иска от Централната избирателна комисия решението на ОИК – Хайредин да бъде променено, тъй като не отразява истината.

Централната избирателна комисия, след като разгледа постъпилите документи по преписката, установи следното:

В брошурата, която представлява лично обръщение на кандидата за кмет на община Хайредин Борис Тодоров към избирателите в общината, се съдържат мотиви за кандидатирането му и неговите предизборни ангажименти. Най-силен мотив за кандидатирането му според изложеното в обръщението е да се върне отнетата от общината земя от досегашния кмет и кандидат Тодор Тодоров в полза на жителите на общината и да се възстанови справедливостта.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е недопустима, тъй като решение № 69-МИ от 24.10.2019 г. е издадено в изпълнение на разпоредбите на чл. 496, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 и чл. 498 ИК и представлява част от процедурата по налагане на административно наказание на лицата, извършили нарушение в хода на изборния процес, в конкретния случай нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК. По своята правна същност оспореното решение съставлява акт, поставящ начало на административно-наказателно производство. По отношение на установяването на административно нарушение чл. 498 ИК изрично препраща към ЗАНН, съгласно който на обжалване подлежи крайният акт – евентуално издаденото наказателно постановление, с което за установеното административно нарушение се налага съответно административно наказание.

Жалбоподателят разполага с признатата от закона правна възможност да възрази при съставянето на акта за установяване на административно нарушение от председателя на ОИК – Хайредин, както и да направи писмени възражения по него в тридневен срок от подписването му.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Борис Михайлов Тодоров – кандидат за кмет на община Хайредин, срещу решение № 69-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Хайредин, в частта за установяване на нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Борис Михайлов Тодоров – кандидат за кмет на община Хайредин, срещу решение № 69-МИ от 24.10.2019 г. на ОИК – Хайредин, в останалата й част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения