Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1545-НС
София, 5 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д В Р -М срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № НС-23-357/1 от 04.10.2022 г. от Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д   В        Р         -М       , срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София.

С решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София, се е произнесла по сигнал, обозначен като жалба с вх. № 325/30.09.2022 г. на РИК 23 – София, от „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д  В        Р         -М       за твърдяно нарушение на чл.181, ал. 1 ИК и чл. 182, ал. 1 ИК – нерегламентирана агитация от коалиция „Продължаваме промяната“ на 24.09.2022г. в гр. София на събитие – спортно мероприятие „Писта София 2022“. С решението си РИК 23 – София, след като се е запознала с всички представени материали и при невъзможност да извърши проверка на място, тъй като сигнала е подаден няколко дни след извършване на твърдяното нарушение, не е установила извършване на твърдяното нарушение.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София, да бъде отменено като незаконосъобразно и неправилно.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателят сигнал до РИК 23 – София, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред РИК 23 – София, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред РИК 23 – София, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение „Европейски център за транспортни политики“ чрез Д   В        Р         -М       срещу решение № 136-НС от 01.10.2022 г. на РИК 23 – София.

ВРЪЩА административната преписка на РИК 23 – София.

Решението на РИК 23 – София, подлежи на обжалване пред Административен съд – София, чрез РИК 23 – София, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения