Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1544-МИ
София, 26 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-5) от 25.10.2019 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, подписано от представляващия Тодор Христов Гунчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 1283-МИ от 03.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от представляващия Тодор Христов Гунчев, в полза на 69 (шестдесет и девет) лица – представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 69 (шестдесет и девет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 69 лица.

С вх. № МИ-18-43 от 25.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 62 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, а за 7 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 62 (шестдесет и две) упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, както следва:

  №

 Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.              

Жасмина Владиславова Илиева

2.              

Павлин Валентинов Харитонов

3.              

Зорница Йорданова Никовска

4.              

Теодора Ивова Костадинова

5.              

Антония Александрова Паскалева-Янкова

6.              

Боянка Страхилова Радулеску

7.              

Капка Ганчева Загорова

8.              

Кина Колева Стръпченкова

9.              

Костадин Денев Стръпченков

10.           

Мариана Горанова Стоянова

11.           

Иванка Жекова Чифудова

12.           

Камелия Константинова Костадинова

13.           

Руктен Мустафа Расимова

14.           

Зюхал Феми Мехмедова

15.           

Мустафа Алиев Мехмедов

16.           

Галина Стоянова Радева

17.           

Слави Тодоров Славов

18.           

Иванка Стоянова Русева

19.           

Пламен Минков Пейчев

20.           

Галин Георгиев Жеков

21.           

Калин Колев Радев

22.           

Добромир Любомиров Томов

23.           

Кольо Радев Димитров

24.           

Георги Василев Станев

25.           

Силвия Николова Станева

26.           

Пламен Петров Петров

27.           

Мария Минкова Стоянова

28.           

Светлин Василев Стоянов

29.           

Тодорка Калинова Бекярова

30.           

Мартина Емилова Петрова

31.           

Николай Петров Петров

32.           

Красимир Стоянов Донков

33.           

Стоян Тодоров Жеков

34.           

Красимира Здравкова Бекярова

35.           

Джеват Али Исмаил

36.           

Дияна Живкова Николова

37.           

Снежана Енчева Белчева

38.           

Исмаил Дилявер Исмаилов

39.           

Деница Красимирова Димитрова

40.           

Явор Красимиров Димитров

41.           

Ивелина Янчева Георгиева

42.           

Красимир Димитров Георгиев

43.           

Десислава Михайлова Михайлова

44.           

Стефан Веселинов Стоянов

45.           

Стефан Петров Харитонов

46.           

Недялка Илиева Костова

47.           

Яница Великова Георгиева

48.           

Тодор Павлов Георгиев

49.           

Боряна Желева Георгиева

50.           

Мариян Тодоров Георгиев

51.           

Стела Мариянова Стойкова

52.           

Румяна Атанасова Занева

53.           

Алтан Сюлейман Лютфи

54.           

Христо Димитров Стойков

55.           

Диана Иванова Тодорова

56.           

Любомир Томов Славов

57.           

Живка Миткова Славова

58.           

Ангел Живков Янков

59.           

Гюлсевер Исмаил Дилявер

60.           

Нейка Вълчева Колева

61.           

Марийка Атанасова Генчева

62.           

Гюлтен Раиф Исмаилова

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3459-МИ / 10.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Криводол, област Враца

  • № 3458-ЕП/НС / 10.06.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3369-ЕП/НС от 27 май 2024 г. и Решение № 3455-ЕП/НС от 9 юни 2024 г.

  • № 3457-ЕП/НС / 09.06.2024

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения