Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1544-МИ
София, 20 декември 2011 г.

ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла, както и образци на отличителни знаци на застъпници при произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т.  38, чл. 73, ал. 2, чл. 193, ал.1, чл. 280 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

При произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 538-ПВР/МИ от 26 август 2011 г. на ЦИК, като:

В глава І „Общи положения", т. 1 се изменя така:

„1. При произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове се съставя информационно табло за всеки отделен вид избор. Таблото/ата се оформя/т от бял картон с грамаж 200/220 г/м2."

В точка 2 се заличава изразът „в изборите за президент и вицепрезидент на републиката" и текстът добива следната редакция:

„2. Застъпниците на кандидати в новите или частични избори за общински съветници и кметове ползват само отличителни знаци по утвърдения с Решение № 538-ПВР/МИ от 26 август 2011 г. на ЦИК образец.

В глава ІІ „Видове и размери на указателните табели и информационни табла" изречение второ на т. 3.2. се заличава и точката добива следната редакция:

„3.2. Всяка ОИК оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му. Информацията и решенията на ОИК относно новите или частични избори за общински съветници и кметове се обособява по начин, позволяващ достъпност и яснота."

Точка 4.1.1. се заличава.

Текстът на т. 4.1.2. се изменя така:

„4.1.2. Информационното табло на СИК при произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове е с минимални размери 70 см в широчина и 50 см във височина. Таблото се оформя в колони. В първата колона отляво надясно се обявява образец на бюлетина за кмет на община. Във втората се поставя образец на бюлетина за общински съветници. В третата и следващите колони се обявяват образците на бюлетини за кметове на кметства. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на бюлетините, СИК оформя табло с по-големи размери, което да побере всички бюлетини."

Точка 5.1. се изменя така:

„5.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК за произвеждане на новите или частични избори за общински съветници и кметове, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират."

Точка 5.4. се изменя така:

„5.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК за произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат избирателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението към секцията за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

Непосредствено пред определената с решение на ОИК секция за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията."

В глава ІІІ „Образци на отличителни знаци на застъпници" т. 6 се изменя така:

„6. При произвеждане на нови или частични избори за общински съветници и кметове застъпниците носят обозначителни знаци - бадж, с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставят информационни табели от бял картон, на които с главни букви с черен цвят е изписано „ЗАСТЪПНИК"."

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения