Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1543-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ДПС“, представлявана от упълномощения представител Шендоан Ремзи Халит, срещу решение № 101-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Павел баня

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-1112 от 24.10.2019 г. от ПП „ДПС“, представлявана от упълномощения представител Шендоан Ремзи Халит, срещу решение № 101-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Павел баня, с което е заличена регистрацията на Христо Димитров Рабошев като кандидат за общински съветник в община Павел баня от листата на ПП „ДПС“.

Преписката е комплектувана в цялост от ОИК – Павел баня.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, тъй като липсват мотиви, които да обосновават извода на ОИК – Павел баня, че предложеният кандидат от листата на ПП „ДПС“ не отговаря на изискванията на Изборния кодекс. Излагат се съображения, че ОИК – Павел баня със свое решение № 44-МИ от 20.09.2019 г. е регистрирала кандидата за общински съветник, а в оспорваното решение е приела точно обратното.

Предвид изложеното жалбоподателят счита, че не са налице предпоставките за заличаване регистрацията на кандидата за общински съветник Христо Димитров Рабошев под № 6 от кандидатската листа на ПП „ДПС“. Иска се от Централната избирателна комисия да постанови решение, с което да отмени решение № 101-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Павел баня като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в срок и от лице с правен интерес, но разгледана по същество, е неоснователна по следните съображения:

От административната преписка се установява, че при постановяване на решение № 44-МИ от 20.09.2019 г., с което са регистрирани кандидатите за общински съветници, издигнати от листата на ПП „ДПС“, не е било налице изискването на чл. 397, ал. 2 ИК по отношение на кандидата Христо Димитров Рабошев. Това е така, тъй като от приложената справка от вр.и.д. секретар на община Павел баня към 20.09.2019 г. се установява, че Христо Димитров Рабошев има постоянен адрес в с. Горно Изворово, община Казанлък, от 14.05.2010 г. и настоящ адрес в с. Скобелево, община Павел баня, от 02.05.2019 г. Следователно г-н Христо Димитров Рабошев не отговаря на изискването на чл. 397, ал. 2 ИК да е живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място. Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място.

Централната избирателна комисия с писмо изх. № МИ-04-03-83 от 26.09.2019 г. е възложила в изпълнение на Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение № 1099-МИ/13.09.2019 г. на ГД „ГРАО“ при МРРБ проверка на списъците на регистрираните кандидатски листи от всички общински избирателни комисии за проверка съгласно изискванията на Изборния кодекс.

С писмо вх. № МИ-04-03-85 от 30.09.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен отговор от ГД „ГРАО“ при МРРБ с резултата от извършената проверка на кандидатите. Към писмото е приложен списък с кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1 от Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, в който липсва името на Христо Димитров Рабошев. При тези данни от проверката на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия не е изпратила указания до ОИК – Павел баня за заличаване регистрацията на кандидата.

Общинската избирателна комисия – Павел баня с писмо от 22.10.2019 г. е поискала отново информация за постоянния и настоящ адрес на кандидата. С писмо от вр.и.д. секретар на община Павел баня е получена справка, в която данните за постоянния и настоящ адрес на Христо Димитров Рабошев са същите, както в първоначалната справка от 20.09.2019 г.

При наличието на данни, че кандидатът не отговаря на изискванията за уседналост да е живял най-малко през последните шест месеца на територията на община Павел баня, правилно ОИК – Павел баня е приела решение № 101-МИ, с което е заличила регистрацията на Христо Димитров Рабошев като кандидат за общински съветник под № 6 от листата на ПП „ДПС“. Приложените към преписката справки за постоянен и настоящ адрес от вр.и.д. секретар на община Павел баня имат официален удостоверителен характер и  обвързваща материална доказателствена сила относно удостоверените в тях факти. Същите не се опровергават от изложените твърдения в жалбата.

Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 101-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Павел баня е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 16 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Павел баня.

Решението на ОИК – Павел баня, подлежи на обжалване пред Административен съд – Стара Загора чрез ОИК – Павел баня в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 1186-МИ / 30.06.2022

  относно: жалба против решение № 147-МИ от 19.06.2022 г. на ОИК – Борован, област Враца

 • № 1185-МИ / 30.06.2022

  относно: отваряне на запечатани помещения, определени за съхранение на изборни книжа и материали, в които се съхраняват изборни книжа от предходни избори и референдуми, с цел прибиране и съхраняване на изборни книжа и материали след произвеждането на частичните избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1184-МИ / 28.06.2022

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

 • всички решения