Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1541-НС
София, 2 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-82/02.10.2022 г. за преценка във връзка със спазването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата на 24 chasa.bg, при която установи, че на 2 октомври 2022 г. в 14.30 ч. на същата са публикувани междинни резултати „Как се движат различните потоци  към хъбчето България“, както следва: Банкянски поток – 26,5%; Канадски поток – 18%; Турски поток – 13,5%; Червен поток – 12%; Възрожденски поток – 10%; Градски поток – 6%; 7/8 поток – 3,5%; Генералски поток – 3,5%; Пчелен поток – 1,5%, чрез които се визират резултати от вота към съответния времеви интервал (преди обявяване края на изборния ден в страната) за политически партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават от допитване до избирателите, за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитване до обществено мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е изборна форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия извърши преглед на интернет страницата на 24 chasa.bg, при която установи, че на 2 октомври 2022 г. в 16.30 ч. на същата са публикувани междинни резултати „Как се движат различните потоци към хъбчето България“, както следва: Банкянски поток – 26%; Канадски поток – 19%; Турски поток – 13%; Червен поток – 1,5%; Възрожденски поток – 10%; Градски поток – 7,2%; 7/8 поток – 3,5%; Генералски поток – 3,5%; Пчелен поток – 1,3%, чрез които се визират резултати от вота към съответния времеви интервал (преди обявяване края на изборния ден в страната) за политически партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават от допитване до избирателите, за техния вот, след като напуснат избирателната секция. Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитване до обществено мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е изборна форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

 

Предварителни данни от гласуването в изборния ден се получават чрез допитване до избирателите за техния вот, след като напуснат избирателната секция, като ЦИК приема, че в случая публикуваните резултати на интернет страницата на 24 chasa.bg представляват именно резултати от допитвания до общественото мнение в изборния ден по повод избор за народни предсткавители на 2 октомври 2022 г., независимо че на интернет страницата са обозначени като резултати „Как се движат различните потоци към хъбчето България“.

В разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило изискванията на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

На основание чл. 496, ал. 1 ИК актовете за нарушенията по чл. 480, ал. 2 ИК се съставят по решение на съответната избирателна комисия в тридневен срок от получаване на сигнала за нарушението. Съгласно чл. 496, ал. 2 ИК актовете за нарушение по чл. 496 ИК се съставят от председателя на Централната избирателна комисия в случаите, когато тя упражнява контрол съгласно кодекса.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, за това, че на 2 октомври 2022 г. в 14.30 ч. на интернет страницата на 24 chasa.bg, са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, изразени в проценти „Как се движат различните потоци към хъбчето България“, както следва: Банкянски поток – 26,5%; Канадски поток – 18%; Турски поток – 13,5%; Червен поток – 12%; Възрожденски поток – 10%; Градски поток – 6%; 7/8 поток – 3,5%; Генералски поток – 3,5%; Пчелен поток – 1,5%, чрез които се визират резултати от вота към съответния времеви интервал от изборния ден (преди обявяване края на изборния ден на територията на страната на политически партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като нарушението е извършено от „24 ЧАСА БГ“ ЕООД, с ЕИК 200753039, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6000, бул./ул. Майор Кавалджиев“ № 152, вх. А, ет. 3, ап. 29, представлявано от Борислав Любомиров Лазаров.

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, за това, че на 2 октомври 2022 г. в 16.30 ч. на интернет страницата на 24 chasa.bg, са публикувани резултати от допитвания до общественото мнение, изразени в проценти „Как се движат различните потоци към хъбчето България“, както следва: Банкянски поток – 26%; Канадски поток – 19%; Турски поток – 13%; Червен поток – 1,5%; Възрожденски поток – 10%; Градски поток – 7,2%; 7/8 поток – 3,5%; Генералски поток – 3,5%; Пчелен поток – 1,3%, чрез които се визират резултати от вота към съответния времеви интервал от изборния ден (преди обявяване края на изборния ден на територията на страната на политически партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., като нарушението е извършено от „24 ЧАСА БГ“ ЕООД, с ЕИК 200753039, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6000, бул./ул. Майор Кавалджиев“ № 152, вх. А, ет. 3, ап. 29, представлявано от Борислав Любомиров Лазаров.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установените нарушения по чл. 205, ал. 5 ИК на „24 ЧАСА БГ“ ЕООД, с ЕИК 200753039, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6000, бул./ул. Майор Кавалджиев“ № 152, вх. А, ет. 3, ап. 29, представлявано от Борислав Любомиров Лазаров.

УКАЗВА на електронното издание незабавно да премахне от интернет страницата 24 часа.bg публикуваните резултати от социологически проучвания от гласуването в деня на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1552-НС/

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения