Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1537-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ чрез упълномощения представител Мирослав Веселинов Балчев срещу решение № 111 от 21.10.2019 г. на ОИК – Добрич

В Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – Добрич по електронната поща е постъпила жалба с вх. № МИ-15-1119 от 24.10.2019 г. от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ чрез упълномощения представител Мирослав Веселинов Балчев срещу решение № 111 от 21.10.2019 г. на ОИК – Добрич.

С обжалваното решение ОИК – Добрич оставя без уважение сигнала на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ поради липсата на нарушения по смисъла на чл. 181 и чл. 182 ИК. С горецитираното решение ОИК – Добрич е разгледала сигнал, постъпил от упълномощения представител ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – гр. Добрич, с който се твърди за злоупотреба с медицинско оборудване и използването му за предизборни цели от страна на кандидата за кмет на Добрич от Местна коалиция ГЕРБ (СДС) Надежда Петкова. Твърди се също, че в електронните средства за масово осведомяване е съобщено, че кандидатът за кмет Надежда Петкова организира профилактични прегледи в кварталите на Добрич предпоследната седмица от предизборната кампания на предстоящите на 27 октомври 2019 г. местни избори за общински съветници и за кметове. Жалбоподателят излага информация, че кандидатът за кмет Надежда Петкова и нейният екип използват линейка на Спешното отделение към МБАЛ – Добрич, с цел провеждане на предизборна кампания извън моралните норми, създава пречки за успешното протичане на лечебния процес и оставя в обществото усещане за злоупотреба с медицинско оборудване. Жалбоподателят информира за график за използване на линейната за периода 18 – 24.10.2019 г. Изисква от ОИК – Добрич да провери дали Местна коалиция ГЕРБ (СДС) и техният кандидат имат сключен договор с МБАЛ – Добрич.

Общинската избирателна комисия – Добрич, разглежда сигнала на свое заседание, видно от протокол № 23 от 21.10.2019 г. По нейно искане Местна коалиция ГЕРБ (СДС) предоставя отговор, придружен с копие от договор за предоставяне на услуга между П. И. М. и Д. Д. Д., от една страна, и „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, от друга страна, по силата на който линейката, собственост на МБАЛ – Добрич, се ползва срещу заплащане за извършване на профилактични прегледи на граждани за периода от 15 до 25.10.2019 г.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена от лице с правен интерес срещу акт, който подлежи на обжалване и в законоустановения срок.

В подадената до ЦИК жалба от упълномощения представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ – гр. Добрич, с която обжалва решение № 111 от 21.10.2019 г. на ОИК – Добрич, жалбоподателят твърди, че решението на ОИК – Добрич е неправилно и моли за отмяна и извършване на нова проверка от страна на Централната избирателна комисия.

След като се запозна с административната преписка, както и със съдържащите се в нея доказателства, Централната избирателна комисия счита за правилни изводите на ОИК – Добрич. Липсва предизборна агитация, тъй като никъде няма призив за подкрепа или не подкрепа на кандидата за кмет на община Добрич Надежда Петкова.

От предоставения договор е видно, че МБАЛ – Добрич предоставя линейката в делничните дни за посочения период за по 2 часа, когато същата не е ангажирана и не възпрепятства болничния процес в дружеството. В предоставеното писмо от Местна коалиция ГЕРБ (СДС) се излага информация, че линейката е ангажирана за провеждане на профилактични прегледи, което е в полза на гражданите, и не може да се приема, че излиза извън моралните норми.

Никъде от изложената информация и доказателства по жалбата не е ясно, че е провеждана предизборна агитация, дефинирана изчерпателно в § 1, т. 17 от ДР на ИК. В първоначалния сигнал има противоречиви факти за периода на използване на линейката, както и че линейката е собственост на Спешно отделение на МБАЛ – Добрич и се използва денонощно за нуждите на спешния център. Като страна в договора не фигурира лицето Надежда Петкова – кандидат за кмет на община Добрич.

Централната избирателна комисия счита, че не е налице нарушение на чл. 181 и чл. 182 ИК от Местна коалиция ГЕРБ (СДС).

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира решение № 111 от 21.10.2019 г. на ОИК – Добрич за правилно и законосъобразно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ чрез упълномощения представител Мирослав Веселинов Балчев срещу решение № 111 от 21.10.2019 г. на ОИК – Добрич .

ВРЪЩА преписката на ОИК – Добрич.

Решението на ОИК – Добрич подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич чрез ОИК – Добрич в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения