Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1537-ПВР/МИ
София, 15 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, назначена с Решение № 237-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-825 от 08.12.2011 г. от Петър Пенев Узунов - упълномощен представител на БСП за община Братя Даскалови, за промяна в ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора. Предлага се на мястото на Божана Костова Костадинова, секретар на ОИК - Братя Даскалови, да бъде назначена Стойка Стоянова Танева. Към предложението са приложени заявление от Божана Костова Костадинова за освобождаването й като секретар на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, по лични причини; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие на дипломата за завършено висше образование на Стойка Стоянова Танева и копие на пълномощно на Петър Пенев Узунов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, Божана Костова Костадинова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 3 от 14.08.2011 г.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, Стойка Стоянова Танева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения