Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1536-ПВР/МИ
София, 15 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Кресна, област Благоевград, назначена с Решение № 262-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-818/30.11.2011 г. от Георги Димитров Георгиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Кресна, област Благоевград. Предлага се на мястото на председателя на комисията Елена Спасова Андреева-Тасева да бъде преназначена досегашния член на комисията Снежанка Григорова Стоева, а на мястото на заместник-председателя на комисията Йорданка Цветанова Павлова да бъде преназначена досегашния член на комисията Евелина Дичова Иванова. Към предложението са приложени: заявления от Елена Спасова Андреева-Тасева и Йорданка Цветанова Павлова за освобождаването им като председател и заместник-председател на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Елена Спасова Андреева-Тасева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 18 от 15.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Йорданка Цветанова Павлова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Снежанка Григорова Стоева, ЕГН ..., досегашен член на комисията.

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Евелина Дичова Иванова, ЕГН ..., досегашен член на комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения