Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1536-ПВР/МИ
София, 15 декември 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Кресна, област Благоевград, назначена с Решение № 262-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-818/30.11.2011 г. от Георги Димитров Георгиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Кресна, област Благоевград. Предлага се на мястото на председателя на комисията Елена Спасова Андреева-Тасева да бъде преназначена досегашния член на комисията Снежанка Григорова Стоева, а на мястото на заместник-председателя на комисията Йорданка Цветанова Павлова да бъде преназначена досегашния член на комисията Евелина Дичова Иванова. Към предложението са приложени: заявления от Елена Спасова Андреева-Тасева и Йорданка Цветанова Павлова за освобождаването им като председател и заместник-председател на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Елена Спасова Андреева-Тасева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 18 от 15.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Йорданка Цветанова Павлова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Снежанка Григорова Стоева, ЕГН ..., досегашен член на комисията.

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Евелина Дичова Иванова, ЕГН ..., досегашен член на комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения