Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1535-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 14 от 24.10.2019 г. от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“, представлявано от Нели Генова Делгянска, чрез пълномощника Елеонора Драганова Богданова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Нели Генова Делгянска в полза на Елеонора Драганова Богданова;

- пълномощно от представляващия Нели Генова Делгянска, в полза на 50 (петдесет) лица – представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 50 (четири) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

С вх. № МИ-18-39 от 24.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 43 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, а за 7 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 43 (четиридесет и трима) упълномощени представители на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за страната, както следва:

  №

Име, презиме, фамилия

       ЕГН/ЛН

1.                   

Явор Илиев Хайтов

2.                   

Йорданка  Иванова Бубарска

3.                   

Ваня Светославова Грамчева

4.                   

Милена Георгиева Димитрова

5.                   

Надя Иларионова Нетова

6.                   

Калоян Тошков Михов

7.                   

Цветанка Огнянова Генова

8.                   

Петър Добринов Димитров

9.                   

Иван  Вътков  Ангелов

10.              

Христо Цеков Томов

11.              

Добрин   Петров Димитров

12.              

Ивалина Петрова Георгиева

13.              

Димитър Цветков Бубарски

14.              

Димитър Тодоров Георгиев

15.              

Тошко   Христов Михов

16.              

Христо Ангелов Ангелов

17.              

Огнян Нинов Генов

18.              

Тодор Младенов Тодоров

19.              

Лариса Георгиева Бонева

20.              

Елица  Цветанова Кънчева

21.              

Анелия Миткова  Тодорова

22.              

Николинка  Бориславова Здравкова

23.              

Румен Иванов Станчев

24.              

Доля Веселинова Бенова

25.              

Иванка Илиева Митева

26.              

Цветалина Георгиева Каменова

27.              

Боряна Ангелова Митова

28.              

Пламен Цветанов Божинов

29.              

Мария Иванова Цекова

30.              

Цветелина Добринова Лучникова

31.              

Василка Иванова Ефремова

32.              

Пенка  Николова Грънчарова

33.              

Ива  Вълчева Димитрова

34.              

Петрана  Борисова Митева

35.              

Моника Начкова Иванова

36.              

Йорданка Лазарова  Георгиева

37.              

Иванка  Светославова Пеевска

38.              

Грета  Пенчева Генова-Георгиева

39.              

Петя  Венциславова  Димитрова

40.              

Лидия Генчева Пешанова

41.              

Пепа  Генчева Пешанова

42.              

Иванка Петрова Ангелова

43.              

Владимир Стоянов Цветков

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения