Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1534-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, представлявана от председателя Светослав Емилов Витков, чрез пълномощника на партията за община Петрич - Йордан Георгиев Каракашев, срещу решение № 114-МИ от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Петрич, област Благоевград

 В Централната избирателна комисия (ЦИК) е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-1098/23.10.2019 г. чрез Общинска избирателна комисия (ОИК) – Петрич, област Благоевград, от ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, представлявана от председателя Светослав Емилов Витков, чрез пълномощника на партията за община Петрич - Йордан Георгиев Каракашев, срещу решение № 114-МИ от 30.09.2019 г. на ОИК – Петрич.

С решение № 114-МИ от 30.09.2019 г., ОИК - Петрич е назначила СИК на територията на община Петрич за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от същото решение.

В жалбата се твърди, че решение № 114-МИ от 30.09.2019 г. на ОИК - Петрич е недопустимо, евентуално неправилно - постановено в противоречие с материалния закон, в частта, в която за членове на СИК на територията на община Петрич са били назначени 19 броя лица, които са били регистрирани и като кандидати за общински съветници и / или кандидати за кметове на кметства в община Петрич в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Изрично е посочено всяко едно от тези 19 броя лица за какъв вид избор е било регистрирано от ОИК – Петрич, респективно – в коя СИК е било назначено като член. Наведени са доводи, че назначаването на посочените лица за членове на СИК е в противоречие с чл. 96 във вр. с чл. 66, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс (ИК), която забранява членовете на СИК да бъдат едновременно с това и кандидати в съответния вид избор. Твърди се, че ОИК – Петрич не е отчела обстоятелствата, обосноваващи несъвместимост на посочените лица и по този начин недопустимо, евентуално – неправилно, ги е назначила за членове на СИК, като по този начин, освен че се нарушава закона, се създава опасност за липса на безпристрастност и прозрачност по време на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.   

По изложените съображения, жалбоподателят моли ЦИК да отмени решение № 114-МИ от 30.09.2019 г. на ОИК – Петрич, в частта, в която за членове на СИК на територията на община Петрич са били назначени поименно изброените в жалбата 19 броя лица, въпреки наличието на несъвместимост, както и да задължи ОИК – Петрич да заличи същите като членове на на СИК на територията на община Петрич в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

За да се произнесе по жалбата, ЦИК извърши служебна справка, при която се запозна с всички факти и обстоятелства, имащи отношение към оспореното решение. Беше изискано и становище от ОИК – Петрич във връзка с подадената жалба.

С оглед наведените в жалбата доводи и твърдения, ЦИК счита, че макар да се твърди недопустимост, а в условията на евентуалност – с незаконосъобразност, на решение № 114-МИ от 30.09.2019 г. на ОИК – Петрич в оспорената му част, в действителност жалбоподателят е сезирал ЦИК с искане да задължи ОИК – Петрич да освободи посочените в жалбата 19 броя лица като членове на съответните СИК на територията на община Петрич поради несъвместимост по чл. 96 във вр. с чл. 66, ал. 1, предложение първо от Изборния кодекс, тъй като същите са регистрирани и като кандидати за общински съветници и / или кандидати за кметове на кметства в община Петрич в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

След извършената проверка от „Информационно обслужване“ АД на регистрираните СИК на територията на община Петрич се установява, че в съставите на СИК има регистрирани лица, които са кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., починали лица, както и лица - членове в ОИК – Петрич. Поради това, със свое решение № 128-МИ/23.10.2019 г., ОИК – Петрич е освободила като членове на съответните СИК на територията на община Петрич 22 броя лица, като сред освободените са и 16 броя от посочените в жалбата лица.

От изисканото от ОИК - Петрич становище, постъпило в ЦИК на 25.10.2019 г., се установява, че за останалите лица, за които в жалбата се твърди наличие на несъвместимост, а именно - Снежана Борисова Митова и Йорданка Георгиева Атанасова, има съвпадение на имена, но същите са с различно ЕГН. Посочените лица са назначени като членове на съответните СИК, но не са регистрирани като кандидати за съответен вид избор. Лицето Иван Кочев Стоилов  е регистриран като като кандидат за общински съветник от МК „БСП за България / Възраждане“, но твърдението в жалбата, че същият е назначен за член на СИК № 96 е неоснователно, тъй като такава СИК не е формирана на територията на община Петрич.

При така установената фактическа обстановка, ЦИК счита, че жалбата се явява недопустима поради това, че е депозирана след изтичането на законоустановения в чл. 88, ал. 1 ИК тридневен срок, в който могат да бъдат оспорени решенията на ОИК. Решение № 114-МИ от 30.09.2019 г. на ОИК – Петрич е публикувано на интернет страницата на комисията на 30.09.2019 г. Жалбата е постъпила в ОИК – Петрич на 23.10.2019 г. и е заведена с вх. № 183, т.е. същата е просрочена.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПП „ГЛАС НАРОДЕН“, представлявана от председателя Светослав Емилов Витков, чрез пълномощника  на партията за община Петрич - Йордан Георгиев Каракашев, срещу решение № 114-МИ от 30.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Петрич, област Благоевград.

Решението на ОИК – Петрич подлежи на обжалване пред Административен съд – Благоевград чрез ОИК – Петрич в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения