Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1534-НР
София, 22 август 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция при едновременно произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 16, ал. 2 и 3 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а", т. 13 „а" и „б", чл. 132 - чл. 137, ал. 1, чл. 138 - чл. 145, ал. 1, чл. 151, ал. 3, чл. 152, ал. 1, буква „а", чл. 153 - чл. 155, ал. 1, чл. 320 от Изборния кодекс и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на националния референдум или на алтернативната позиция в ЦИК могат да се регистрират инициативни комитети.

2. За участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на референдума или на алтернативната позиция в ЦИК могат да се регистрират партии и коалиции.

2.1. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на регистрирана в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. партия или коалиция. Забраната не се прилага когато наименованието или абревиатурата на партията или коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

3. Партиите и коалициите, които са регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., могат да ползват регистрацията си при информационно-разяснителната кампания на националния референдум, като подават само заявление за участие.

 

ІІ. Регистрация на инициативни комитети

4. Инициативният комитет се състои от не по-малко от 21 членове, които притежават избирателно право по чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България и имат постоянен адрес на територията на Република България към датата на насрочване на националния референдум (10 август 2015 г.).

5. Всеки гласоподавател може да участва само в един инициативен комитет.

6. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.

7. Инициативният комитет представя заявление за регистрация (Приложение № 36-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 14 септември 2015 г. (40 дни преди деня на референдума).

8. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

9. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) искане за регистрация за участие в провеждане на информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА", или на алтернативната позиция - „НЕ", с кратко, точно и ясно посочване на позицията, която се поддържа;

в) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

10. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет, което съдържа позицията по въпроса на националния референдум и мотивите към нея, и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 38-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС;

г) декларация по образец (Приложение № 39-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписана от всеки член на инициативния комитет, че няма да обработва и предоставя личните данни на лицата, включени в подписката за подкрепа на въпроса или на алтернативната позиция по въпроса на националния референдум за други цели, освен предвидените в ЗПУГДВМС и ИК;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само информационно-разяснителната кампания в националния референдум;

е) списък, съдържащ имената, единния граждански номер, постоянен адрес в Република България към 10 август 2015 г. (населено място, улица и номер) и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на инициативния комитет в подкрепа на референдума (Приложение № 37-НР от книжата за произвеждане на национален референдум). Списъкът (подписката) се предава и в структуриран електронен вид на технически носител като съдържа единния граждански номер, имената, населеното място, улицата и номера на гласоподавателите, положили саморъчен подпис в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в решение на ЦИК.

Гласоподавател, който подкрепя участието на инициативния комитет в информационно-разяснителната кампания в националния референдум, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Подписите на гласоподавателите се поставят пред член на инициативния комитет, за достоверността на което той се подписва в списъка. Членът на инициативния комитет обработва и предоставя личните данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

11. Централната избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на условията и документите за регистрация, а списъците по т. 10, буква „е" в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО" в МРРБ за проверка.

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 14 септември 2015 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

12. Главна дирекция „ГРАО" в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 10, буква „е", представени от инициативния комитет (Приложение № 37-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), не по-късно от 17 септември 2015 г. включително (37 дни преди деня на референдума).

13. Когато проверката не е приключила до 14 септември 2015 г. (40 дни преди деня на референдума), инициативният комитет се регистрира при условията на незавършена проверка.

14. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (14 септември 2015 г.) се установи, че инициативният комитет не отговаря на изискванията на чл. 320, ал. 1 от ИК, регистрацията му се заличава с решение, което се съобщава веднага на инициативния комитет и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

15. Отказът на ЦИК за регистрация на инициативния комитет може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в провеждането на информационно-разяснителната кампания, независимо дали срокът за регистрация (14 септември 2015 г.) е изтекъл, но не по-късно от 31 дни преди деня на референдума (23 септември 2015 г.).

 

ІІІ. Регистрация на партии

16. Не по-късно от 14 септември 2015 г. (40 дни преди деня на референдума) партиите представят в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 43-НР от книжата за произвеждане на национален референдум). Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията.

17. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

б) искане за регистрация за участие в провеждане на информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА", или на алтернативната позиция - „НЕ", с кратко, точно и ясно посочване на позицията, която се поддържа;

в) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

18. Към заявлението се прилагат:

а) удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10 август 2015 г. - датата на издаване на Указ № 163 от 10.08.2015 г. на Президента на Републиката за насрочване на референдума;

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) списък, съдържащ имената, единния граждански номер, постоянен адрес в Република България към 10 август 2015 г. (населено място, улица и номер) и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на партията в подкрепа на въпроса или алтернативната позиция (Приложение № 45-НР от книжата за произвеждане на национален референдум).

Списъкът (подписката) се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа единния граждански номер, имената, населеното място, улицата и номера на гласоподавателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в решение на ЦИК;

д) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;

е) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва информационно-разяснителната кампания, издадено от съответната банка;

ж) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с информационно-разяснителната кампания;

з) изрично пълномощно от представляващото/те партията лице/а в случаите, когато документите се подписват и подават от упълномощено/и лице/а.

19. Централната избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на условията и документите за регистрация, а списъците по т. 18, буква „г" в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО" в МРРБ за проверка.

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 14 септември 2015 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

20. Главна дирекция „ГРАО" в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 18, буква „г", представени от партиите (Приложение № 45-НР от книжата за произвеждане на национален референдум) не по-късно от 17 септември 2015 г. (37 дни преди деня на референдума).

21. Когато проверката не е приключила до 14 септември 2015 г. (40 дни преди деня на референдума), партията се регистрира при условията на незавършена проверка.

22. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (14 септември 2015 г.) се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

23. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в провеждането на информационно-разяснителната кампания, независимо дали срокът за регистрация (14 септември 2015 г.) е изтекъл, но не по-късно от 31 дни преди деня на референдума (23 септември 2015 г.).

 

ІV. Регистрация на коалиции

24. Коалициите се регистрират в ЦИК въз основа на заявление (Приложение № 44-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), подписано от лицето/лицата, представляващо/ представляващи коалицията според решението за образуването й, подадено не по-късно от 14 септември 2015 г. (40 дни преди деня на референдума). Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те коалицията.

Към заявлението се прилага решение за образуване на коалицията, което съдържа позицията по въпроса на националния референдум и мотивите към нея, представляващият/те коалицията, и партията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с информационно-разяснителната кампания.

25. В заявлението за регистрация на коалиция се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на коалицията според решението за образуването й;

б) искане за регистрация за участие в провеждане на информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА", или на алтернативната позиция - „НЕ", с кратко, точно и ясно посочване на позицията, която се поддържа;

в) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт.

26. Към заявлението за регистрация коалицията представя:

26.1. За всяка от участващите в коалицията партии:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийски градски съд не по-рано от 10 август 2015 г. - датата на издаване на Указ № 163 от 10 август 2015 г. на Президента на Републиката за насрочване на референдума;

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация.

26.2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/та, представляващо/и партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии;

26.3. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията;

26.4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;

26.5. списък, съдържащ имената, единния граждански номер, постоянния адрес в Република България към 10 август 2015 г. (населено място, улица и номер) и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 гласоподаватели, подкрепящи регистрацията на коалицията в подкрепа на въпроса на референдума или на алтернативната позиция (Приложение № 45-НР от книжата за произвеждане на национален референдум).

Списъкът (подписката) се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа единния граждански номер, имената, населеното място, улицата и номера на гласоподавателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в решение на ЦИК.

26.6. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на една от партиите от състава на коалицията (определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, по която ще се обслужва информационно-разяснителната кампания, издадено от съответната банка;

26.7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с информационно-разяснителната кампания;

26.8. Изрично пълномощно от представляващото/те партията лице/а в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а.

27. Централната избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на условията и документите за регистрация, а списъците по т. 26.5. в структуриран електронен вид и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО" в МРРБ за проверка.

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 14 септември 2015 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

28. Главна дирекция „ГРАО" в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 26, т.5, представени от коалициите (Приложение № 45-НР от книжата за произвеждане на национален референдум), не по-късно от 17 септември  2015 г. (37 дни преди деня на референдума).

29. Когато проверката не е приключила до 14 септември 2015 г. (40 дни преди деня на референдума), коалицията се регистрира при условията на незавършена проверка.

30. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (14 септември 2015 г.) се установи, че коалицията не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на коалицията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

31. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира коалицията за участие в провеждането на информационно-разяснителната кампания, независимо дали срокът за регистрация 14 септември 2015 г.) е изтекъл, но не по-късно от 31 дни преди деня на референдума (23 септември 2015 г.).

 

V. Участие на партии и коалиции в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум, които са регистрирани в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове

32. Не по-късно от 14 септември 2015 г. (40 дни преди деня на референдума) партиите и коалициите представят в ЦИК заявление за регистрация в националния референдум, ползващи се от разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС (Приложение № 42-НР от книжата за произвеждане на национален референдум).

33. В заявлението посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация/ коалицията според решението за образуването й;

б) искане за регистрация за участие в провеждане на информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на референдума - „ДА", или на алтернативната позиция - „НЕ", с кратко, точно и ясно посочване на позицията, която се поддържа;

в) адрес, електронен адрес, телефон и лице за контакт;

г) изрично пълномощно от представляващото/те партията или коалицията лице/а в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощено/и лице/а.

34. Централната избирателна комисия извършва проверка на изпълнението на условията за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум, вписва партията/коалицията в регистъра на партиите и коалициите (приложения № 48-НР, № 49-НР и № 50-НР от книжата за произвеждане на национален референдум) и им издава удостоверения за регистрация.

35. В случаите в които ЦИК заличи с решение регистрацията на партия и коалиция за участието им в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., ЦИК с решение заличава участието на партията или коалицията в информационно-разяснителната кампания на националния референдум.

 

VІ. Регистри и удостоверения

36. За регистрация на инициативен комитет, партия и коалиция ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на инициативните комитети, партиите и коалициите за участие при провеждане на информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на референдума или на алтернативната позиция (приложения № 41-НР № 48-НР и 49-НР от книжата за произвеждане на национален референдум). Регистърът на инициативните комитети, партиите и  коалициите за участие в националния референдум се публикува на интернет страницата на ЦИК (Приложение № 50-НР от книжата за произвеждане на националния референдум).

37. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет, партия и коалиция за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на референдума или на алтернативната позиция (приложения № 40-НР, № 46-НР и № 47-НР от книжата за произвеждане на национален референдум).

 

VІІ. Изпращане на списъци след регистрация и вписване в ЦИК

38. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети, партиите и коалициите за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на референдума или на алтернативната позиция изпраща на общинските избирателни комисии списък на регистрираните и вписаните в регистрите инициативни комитети, партии и коалиции.

 

VІІІ. Справка в списъците по т. 10, буква „е" от раздел ІІ, т. 18 буква „г" от раздел ІІІ и т. 26.5. от раздел ІV

39. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки гласоподавател да може да прави справка в списъците по т. 10, буква „е" от раздел ІІ, т. 18 буква „г" от раздел ІІІ и т. 26.5. от раздел ІV по единен граждански номер. Справката се извършва онлайн чрез интернет страницата на ЦИК при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 

ІХ. Подаване на документи за регистрация

40. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в информационно-разяснителната кампания в подкрепа на въпроса на референдума или на алтернативната позиция от 9,00 ч. на 31 август 2015 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

41. Приемането на документите се извършва всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18.00 ч. на 14 септември 2015 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения