Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1533-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Тодор Алексиев Тодоров – кандидат за кмет на община Хайредин от Местна коалиция „Български демократичен съюз Радикали“, срещу решение № 67-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Хайредин

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез Общинската избирателна комисия – Хайредин, с вх. № МИ-15-1062\1 от 23.10.2019 г. от Тодор Алексиев Тодоров – кандидат за кмет на община Хайредин от Местна коалиция „Български демократичен съюз Радикали“, срещу решение № 67-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Хайредин.

С оспорваното решение № 67-МИ от 22.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Хайредин е оставила без уважение жалба с вх. № 107 от 22.10.2019 г. от Тодор Тодоров – кандидат за кмет на община Хайредин, за неправомерно поставен и разпространен агитационен материал, поради недостатъчни доказателства.

Жалбоподателят твърди, че констатациите на ОИК – Хайредин не отговарят на обективната действителност и иска отмяна на решение № 67-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Хайредин. Моли Централната избирателна комисия да постанови друго решение и да уважи неговата жалба.

След като се запозна с жалбата, Централната избирателна комисия, намира, че тя е процесуално недопустима поради липса на правен интерес за жалбоподателя. В настоящия случай жалбоподателят е подал отново идентична  жалба към ОИК – Хайредин с вх. № 115-МИ от 23.10.2019 г., с която сезира комисията за същите нарушения. По тази жалба ОИК – Хайредин се произнася с решение № 69-МИ от 24.10.2019 г., с което установява нарушение на чл. 183, ал. 4 ИК при разпространение на брошури от кандидата за кмет на община Хайредин на Местна коалиция „БСП за България“ и възлага на кмета на община Хайредин да предприеме действие по изземване на агитационните материали във връзка с чл. 186, ал. 1 ИК. След като жалбата е уважена и е установено нарушение, жалбоподателят няма правен интерес да иска Централната избирателна комисия да отмени решение № 67-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Хайредин и да върне преписката за ново произнасяне, тъй като комисията с последващо свое решение вече се е произнесла.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Алексиев Тодоров – кандидат за кмет на община Хайредин от Местна коалиция „Български демократичен съюз Радикали“, срещу решение № 67-МИ от 22.10.2019 г. на ОИК – Хайредин.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Хайредин.

Решението на ОИК – Хайредин подлежи на обжалване пред Административен съд – Враца чрез ОИК – Хайредин в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения