Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1533-МИ
София, 21 август 2015 г.

ОТНОСНО: възражения от Петко Маринов Петков срещу решения № 108, № 109 и № 110 от 29.06.2015 г. на ОИК – Горна Малина, Софийска област

Постъпили са възражения с вх. № ЦИК-11-11/03.08.2015 г. от Петко Маринов Петков срещу решения № 108, № 109 и № 110 от 29.06.2015 г. на ОИК - Горна Малина, Софийска област, с които ОИК е оставила без разглеждане сигнал с вх. № 010 от 31.03.2015 г., декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за кооперациите от 22.03.2014 г. с вх. № 011 от 31.03.2015 г. и обръщение - въпроси към председателя на ОИК - Горна Малина, с вх. № 012 от 31.03.2015 г.

С възраженията срещу постановените решения се изразява несъгласие с тях. Иска се преразглеждане на оспорваните решения на ОИК - Горна Малина.

Възраженията са подадени в срок, разгледани по същество са неоснователни. В тях липсват мотиви в какво се съдържа неправилността на решенията на ОИК, които се оспорват.

Видно от представената преписка от ОИК - Горна Малина, с решение № 108 от 29.06.2015 г. комисията е оставила без разглеждане сигнал вх. № 010 от 31.03.2015 г., тъй като със същия е била поискана незабавна проверка на общински съветници, която е от компетентността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С решение № 109 от 29.06.2015 г. ОИК е оставила без разглеждане декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за кооперациите от 22.03.2014 г. с вх. № 011 от 31.03.2015 г., тъй като не е от компетентността на комисията.

С решение № 110 от 29.06.2015 г. ОИК е оставила без разглеждане обръщение към председателя на ОИК - Горна Малина, с вх. № 012 от 31.03.2015 г., тъй като в него се съдържат въпроси, които не попадат в правомощията на ОИК съгласно чл. 87 от Изборния кодекс.

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия приема, че възраженията са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възраженията с вх. № ЦИК-11-11/03.08.2015 г. от Петко Маринов Петков срещу решения № 108, № 109 и № 110 от 29.06.2015 г. на ОИК - Горна Малина, Софийска област, с които ОИК е оставила без разглеждане сигнал с вх. № 010 от 31.03.2015 г., декларация по чл. 3, ал. 3 от Закона за кооперациите от 22.03.2014 г. с вх. № 011 от 31.03.2015 г. и обръщение - въпроси към председателя на ОИК - Горна Малина, с вх. № 012 от 31.03.2015 г., като неоснователни.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения