Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1533-МИ
София, 15 декември 2011 г.

ОТНОСНО: определяне структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции при нови или частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 14, чл. 71, ал. 2 до 6, чл. 280, т. 6 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции при нови или частични избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 19-ПВР/МИ от 11.07.2011 г., като:

а) в т. 2 датата „28 август 2011 г.", скобите и текстът „и в изборите за президент и вицепрезидент на републиката" се заличават;

б) в т. 4 датата „30 август 2011 г." и скобите се заличават;

в) в т. 5 датата „23 септември 2011 г." се заличава и накрая се добавя текстът „като запазва съществуващата номерация на секциите от изборите на 23 октомври 2011 г. и създава нови секции само при доказана необходимост".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения