Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1531-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № МИ-20-332 от 24.10.2019 г. за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД.

Твърди се, че на 22.10.2019 г. в предаването „Здравей България“ в програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД във времевия диапазон от 8:44 до 8:46 ч. са представени социологически проучвания на агенциите „Маркет Линкс“, „Сова Харис“ и „Медиана“ по повод изборите, в което липсва информация за възложителите на проучванията и за източниците на финансирането им, каквото е изискването на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 ИК.

Към сигнала е приложен запис на аудио-визуалния материал на електронен носител.

Централната избирателна комисия се запозна със записа и установи, че в посочения времеви интервал се представят социологически проучвания на агенции „Маркет Линкс“, „Сова харис“ и „Медиана“, с които се огласяват данни за нагласите на избирателите спрямо кандидати за кмет на София, без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителите на допитването или проучването и за източниците на финансирането им. В материала не е включена каквато и да е информация относно възложителите на проучването и източниците на финансирането им.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД при огласяване на социологическите проучвания не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на Указ № 163 на Президента на републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Нарушена е и разпоредбата на чл. 205, ал. 2 ИК в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии информацията да се представя пълно и ясно – веднъж в началото и веднъж в края на материала.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 475, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс бе направено предложение Централната избирателна комисия да установи нарушение на доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, изразяващо се в това, че на 22.10.2019 г. в предаването „Здравей България“ в програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ във времевия диапазон от 8:44 до 8:46 ч., са представени социологически проучвания на агенции „Маркет Линкс“, „Сова Харис“ и „Медиана“ по повод изборите, без да се споменават възложителите и източниците на финансиране в нарушение изискването на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 ИК и да се управомощи председателят на ЦИК да състави акт за установеното нарушение.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 15 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове, а именно: Силва Дюкенджиева, Севинч Солакова, Цветанка Георгиева, Николай Николов, Ивайло Ивков, Ерхан Чаушев, Емил Войнов и Силвия Стойчева и „ПРОТИВ“ 7 членове, а именно: Димитър Димитров, Йорданка Ганчева, Мария Бойкинова, Александър Александров, Таня Цанева, Мирослав Джеров и Кристина Стефанова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодек.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения