Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1530-МИ
София, 13 декември 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за кметове на кметства за участие в новите избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и чл.284 във връзка с чл. 4, ал. 5, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127 и § 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Пасивно избирателно право на българските граждани и гражданите на държави - членки на Европейския съюз

1. Право да бъдат избирани за кметове на кметства имат българските граждани, които отговарят едновременно на следните условия:

- навършили са 18 години към изборния ден включително;

- нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз;

- не са поставени под запрещение (пълно или ограничено);

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

- живели са в съответното населено място най-малко през последните 6 месеца. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" е български гражданин, който отговаря алтернативно на едно от следните условия:

а) към 10 септември 2011 г. включително има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответното кметство, в което ще се кандидатира;

б) към 10 септември 2011 г. включително има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България.

Кандидатът за кмет на кметство може да се кандидатира по постоянен или настоящ адрес, но трябва да има постоянен и/или настоящ адрес на територията на кметството, за което ще се кандидатира.

 

II. Издигане на кандидати.

2. Кандидати за кметове на кметства могат да бъдат издигани от регистрирани/допуснати от Централната избирателна комисия за участие в изборите и регистрирани в Общинската избирателна комисия (ОИК) партии, коалиции от партии и инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати, както и от регистрирани в Общинската избирателна комисия местни коалиции.

3. Партиите, участващи в състава на коалиция от партии, не могат самостоятелно да издигат кандидати за кметове на кметства.

4. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава на местни коалиции за изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г., не могат самостоятелно да издигат свои кандидати.

 

III. Кандидатски листи

5. Кандидатите, издигнати от партии, коалиции от партии и местни коалиции, се подреждат в кандидатски листи.

6. Коалициите от партии участват в изборите за кметове на кметства с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи.

7. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава на местна коалиция за изборите за кметове на кметства на 11.03.2012 г., не могат да участват самостоятелно със свои кандидатски листи за този вид избори.

8. Всеки независим кандидат за кмет на кметство образува самостоятелна кандидатска листа.

9. Всеки кандидат за кмет на кметство, издигнат от партия, коалиция от партии или местна коалиция, образува самостоятелна кандидатска листа.

10. Независим кандидат за кмет на кметство не може да бъде включен в кандидатската листа на партия, коалиция от партии или местна коалиция.

 

IV. Лица, които не могат да бъдат регистрирани от партии и техните коалиции

11. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии, коалиции от партии и местни коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите като независими кандидати.

 

V. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

12. От регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите кандидатите имат качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидата е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

13. От деня на регистрацията регистрираните кандидати за кметове на кметства не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление. Когато регистрацията на кандидатите е заличена, правата по тази точка се прекратяват от деня на заличаването.

14. Разпоредбата на т. 13 не се прилага, когато регистрираните кандидати за кметове на кметства са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрацията.

 

VI. Действителност на регистрацията на кандидатите

15. Всеки кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция от партии, местна коалиция или инициативен комитет и само в един изборен район.

16. Кандидат за кмет на инициативен комитет не може да бъде кандидат за кмет на партия, коалиция от партии или местна коалиция и обратното.

17. Когато кандидатът по т. 15 или 16 бъде регистриран от повече от една партия, коалиция от партии, местна коалиция или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

18. Народен представител може да бъде кандидат за кмет на кметство. В случай че е избран за кмет, се прекратяват пълномощията му на народен представител.

19. Нарушението на изискванията по т. 15 и 16 води до недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след произвеждане на изборите - до недействителност на избора, ако кандидатът е избран.

20. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 15 и 16. Решението се обявява незабавно и се уведомяват ОИК и съответните кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Решението на ЦИК за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

21. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава на местни коалиции за изборите за кметове на кметства на 11.03.2012 г., не могат да регистрират самостоятелно свои кандидатски листи за този вид избори.

 

VII. Регистрация на листи по предложение от партии, коалиции от партии и местни коалиции. Подреждане на кандидатите

22. Кандидатите за кметове на кметства, предложени от партия, коалиция от партии или местна коалиция се регистрират от общинската избирателна комисия след представяне на писмено предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция от партии или местна коалиция, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидата (Приложение № 43 от изборните книжа за изборите за кметове на кметства). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението се прилагат само следните документи:

а) решението на партията или коалицията от партии, взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган, за издигането на кандидата за кмет;

б) заявление от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция от партии или местна коалиция (Приложение № 49 от изборните книжа за изборите за кметове на кметства);

в) декларация по образец от кандидата за кмет на кметство, че отговаря на условията по чл. 4, ал. 5 от ИК (Приложение № 53 от изборните книжа за изборите за кметове на кметства);

г) декларация по образец от кандидата за кмет на кметство, че отговаря на условията по чл. 122, ал. 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 56 от изборните книжа за изборите за кметове на кметства);

д) пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

 

VІІI. Подписка за независим кандидат. Регистриране на листи по предложение от инициативен комитет

23. Правото да посочат и регистрират независим кандидат за кмет на кметство имат една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500.

24. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за кмет на кметство, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет. Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас - имената, личния номер, номера на личната си карта или паспорт, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община или кметство (Приложение № 47 от изборните книжа за изборите за кметове на кметства).

Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си по реда на тази точка, обработва и предоставя личните данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

25. Кандидатите за кметове на кметства, предложени от инициативен комитет, се регистрират от Общинската избирателна комисия след представяне на писмено предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за кметове (Приложение № 45 от изборните книжа за изборите за кметове на кметства). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат: заявление от независимия кандидат за кмет на кметство, че е съгласен да бъде регистриран от инициативния комитет, който го е посочил (Приложение № 51 от изборните книжа за изборите за кметове на кметства), документите по т. 22, букви „в", „г" и „д", както и подписката по т. 24.

25. След приемане на документите по т. 23 и 24 общинската избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверката в срок до 10 февруари 2012 г. включително (не по-късно от 29 дни преди изборния ден).

26. Общинската избирателна комисия в срок до 10 февруари 2012 г. включително (не по-късно от 29 дни преди изборни ден) установява резултата от подписката.

 

ІX. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения

27. Кандидатите за кметове на кметства, предложени от партии, коалиции от партии и местни коалиции, се регистрират от ОИК в срок до 7 февруари 2012 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

28. Кандидатите за кметове на кметства, предложени от инициативни комитети, се регистрират от ОИК в срок до 7 февруари 2012 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

29. Документите по т. 22 и 25 се завеждат с пореден номер в Регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство (Приложение № 41 от изборните книжа за изборите за кметове на кметства).

Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на ОИК.

30. За регистрацията на всяка кандидатска листа на кандидати за кметове на кметства ОИК взема отделно решение, което се вписва в регистъра по т. 29.

Въз основа на взетото решение за регистрация ОИК издава Удостоверение за регистриран кандидат за кмет (Приложение № 58 от изборните книжа за изборите за кметове на кметства).

 

 

X . Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

31. Общинската избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за кметове на кметства и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.

32. В случай че указанията по т. 31 не са изпълнени в срок, ОИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати. Отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК.

33. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията от партии или местната коалиция може не по-късно от 19 февруари 2012 г. включително (20 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

34. Когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията, коалицията от партии или местната коалиция може да предложи нов кандидат в срок не по-късно от 19 февруари 2012 г. включително.

35. Когато ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от изискуемия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Заличаването може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения