Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1529-МИ
София, 25 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал от Атанас Богомилов Костов – кандидат за кмет на община Пловдив

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № МИ-11-88 от 24.10.2019 г. от Атанас Богомилов Костов – кандидат за кмет на община Пловдив от коалиция „Демократична България – Обединение“, за извършено нарушение от „Трафик бул“ ООД, ЕИК 203157560, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Орловец“ № 9, като доставчик на онлайн новинарска услуга, за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 и чл. 188, ал. 1 ИК. В сигнала се сочи, че в онлайн новинарския сайт traficnews.bg са публикувани резултатите от социологическо изследване, изготвено от „Неохрон“, като публикацията не съответства на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 ИК, съгласно която огласяването на резултати от допитване до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, организацията, която го е извършила, и източниците на финансирането.

Отделно от това счита, че не е спазено и задължението тази информация да е публикувана на 5 на сто от общата площ на материала. В допълнение се твърди, че в същия онлайн новинарски сайт traficnews.bg са публикувани статии на 21 и 22 октомври 2019 г., с които е нарушено доброто име на кандидата и не му е предоставена възможност на отговор съгласно разпоредбата на чл. 188 ИК.

Сигналът е подаден от лице с правен интерес, но разгледан по същество е неоснователен.

От изложеното в сигнала се установява, че оповестяването на изследването на изследователска асоциация „Неохрон“ е извършено публично в нарочно мероприятие, на което са изяснени всички обстоятелства, свързани със социологическото проучване, а именно информация за възложителя на допитването или проучването, организацията, която го е извършила, и източниците на финансирането.

Видно от статията, публикувана в traficnews.bg, същата представлява новинарски материал относно изнесените данни при публичното представяне на социологическото проучване.

Ето защо не може да се възприемат изводите на сигналоподателя, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 1 ИК.

По отношение на второто твърдяно нарушение, а именно липсата на предоставена възможност за отговор съгласно чл. 188, ал. 1 ИК във връзка с публикувани материали на 21.10.2019 г. със заглавие „Мерцедес, паркиран в нарушение до Колодрума, се оказа на …… кандидат за кмет“ и на 22.10.2019 г. със заглавия „Кандидат-кмет отново погази закона, паркира в кръстовище“ не са представени доказателства, че кандидатът за кмет Атанас Богомилов Костов е поискал да му се предостави право на отговор и такъв да е отказан от „Трафик бул“ ООД като доставчик на онлайн новинарска услуга чрез сайта traficnews.bg.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнала на Атанас Богомилов Костов – кандидат за кмет на община Пловдив.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения