Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1529-МИ
София, 13 декември 2011 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г., изменено с Решение № 1018-ПВР/МИ от 1 октомври 2011 г. на ЦИК за условията и реда за участие на наблюдатели, застъпници и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в нови и частични избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т.1 - 3 и т. 26 във връзка с чл. 20, ал. 7, чл. 33, ал. 1, т. 19 и т. 22, чл. 36, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 9, чл. 101, чл. 102, чл. 133, ал. 1, чл. 192, ал. 2, чл. 193, чл. 204, ал. 7, чл. 210, чл. 212, ал. 7, чл. 281, чл. 284, § 1, т. 13,  § 1, т.18 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. В раздел І „Застъпници", точка 2 се заличава.

2. В раздел ІІ „Наблюдатели", в т. 10, след буква „б" се добавя следният текст: „Българските неправителствени организации, които са регистрирани като наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., запазват регистрацията си. Издадените до 30 октомври 2011 г. от Централната избирателна комисия удостоверения на наблюдателите са валидни и за новите и частични избори".

3. В раздел ІІ „Наблюдатели", точка 11 придобива следното съдържание:

„11. Българските неправителствени организации, които желаят да участват с упълномощени членове като наблюдатели в новите и частични избори за общински съветници и кметове, представят в ЦИК нарочно заявление, в което посочват:

- наименование на неправителствената организация;

- лицето/лицата, което/които представлява/т неправителствената организация;

- седалище и адрес на управление;

- телефон за връзка и лице за контакт."

4. В раздел ІІ „Наблюдатели", в точка 12 текстът „за президент и вицепрезидент на Република България - 17.06.2011 г." се заличава.

5. В раздел ІІ „Наблюдатели", точка 13 придобива следното съдържание:

„13. За новите избори на 11 март 2012 г. документите се подават не по-късно от 8 март 2012 г. в канцеларията на ЦИК в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Александър I" № 1, всеки работен ден от 10,00 до 17,00 ч.".

6. В раздел ІІ „Наблюдатели", в точка 17 текстът „на 23 октомври 2011 г. и № 24 от изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г." се заличава.

7. В раздел ІІ „Наблюдатели" в точка 18, буква „г" текстът „на 23 октомври 2011 г. и приложения № 69 и  № 71 от изборните книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г." се заличава.

8. В раздел ІІ „Наблюдатели" в точка 18, буква „д" се заличава.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения