Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1528-НС
София, 1 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на коалиция „Демократична България – Обединение“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-11-68 от 01.10.2022 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на коалиция „Демократична България - Обединение“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от Антонина Минчева Душева – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединени“.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ имената и ЕГН на 1 (едно) лице, което да бъде регистрирано като застъпник на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларация от лицето, заявено за регистрация като застъпник – 1 бр.;

- заверено копие от пълномощно от представляващите коалиция „Демократична България – Обединение“ в полза на Антонина Минчева Душева.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-346 от 01.10.2022 г. се установи, че лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117 – 123 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1318-НС от 19 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпник на кандидатска листа на коалиция „Демократична България – Обединение“ в избирателни секции извън страната Николай Антонов Шопов, ЕГН ….

Регистрираният застъпник да се впише в публичния регистър.

На застъпника да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения