Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1526-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „СВОБОДА“ чрез Ивайло Дражев срещу решение № 189 от 22.10.2019 г. на ОИК – Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-228 от 23.10.2019 г. от ПП „СВОБОДА“ чрез Ивайло Дражев срещу решение № 189 от 22.10.2019 г. на ОИК – Бургас. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Бургас е оставила без уважение постъпила жалба от ПП „СВОБОДА“ чрез Ивайло Дражев – упълномощен представител на партията, за твърдяно нарушение на материалния закон по повод воденето на предизборна кампания от кандидата за кмет на общината от листата на ПП ГЕРБ в местните избори, насрочени за 27 октомври 2017 г.

Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК – Бургас е неправилно и незаконосъобразно. Твърди, че са приложени доказателства, че кандидатът за кмет Димитър Николов злоупотребява с общински ресурс и манипулира избирателите в качество, каквото не представлява в момента.

Моли Централната избирателна комисия да отмени като неправилно и незаконосъобразно решение № 189 от 22.10.2019 г. на ОИК – Бургас и да постанови санкция съгласно действащото законодателство.

След като се запозна с всички относими доказателства по преписката, Централната избирателна комисия счита, че жалбата е допустима, тъй като е подадена от лице с правен интерес срещу акт, който подлежи на обжалване, и в законоустановения срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

В самото решение № 189 от 22.10.2019 г. на ОИК – Бургас се приема за установено, че кандидатът за кмет Димитър Николов е присъствал на три мероприятия – откриване на ремонтиран пенсионерски клуб, работна среща с ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ и откриване на Писта Бургас 2019. Според жалбоподателя и трите мероприятия са финансирани от община Бургас, което не се оспорва от ОИК – Бургас. Приложена е Заповед № 2763 от 24.09.2019 г. на кмета на община Бургас, с която се забранява агитация на имоти общинска собственост независимо от съгласието на концесионери или наематели. Приложени са доказателства, че агитационен материал – плакат на кандидата за кмет, е на стъклото на новопоставената дограма на пенсионерския клуб, както и съобщение за провеждане на предизборна среща с Димитър Николов, което е нарушение на чл. 182, ал. 1 ИК и т. 2 от Заповед № 2763 от 24.09.2019 г. на кмета на община Бургас. Димитър Николов е участвал в качеството си на кандидат за кмет на посочените три мероприятия. Тъй като в мотивите на решението си ОИК – Бургас не отрича, че същите са финансирани със средства на община Бургас, които по същество са публични средства, ОИК е следвало да приеме, че е налице нарушение на разпоредбата на чл. 168, ал. 3 във връзка с § 1, т. 18 от ДР на ИК.

Централната избирателна комисия намира, че ОИК – Бургас следва да установи извършване на нарушения по чл. 168, ал. 3 и чл. 182, ал. 1 ИК, като преписката се върне на ОИК – Бургас за повторно произнасяне с решение при дадените задължителни указания.

При проведеното гласуване на предложения проект за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 17 членове на комисията „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове, а „ПРОТИВ“ – 9 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Бургас.

Решението на ОИК – Бургас, подлежи на обжалване пред Административен съд – Бургас чрез ОИК – Бургас в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения