Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1524-НС
София, 1 октомври 2022 г.

ОТНОСНО: жалба от Н К К – областен координатор на КП „Продължаваме Промяната“ за 30 МИР – Шумен, срещу решение № 114 от 30.09.2022 г. на РИК – Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-67 от 01.10.2022 г. от Н       К       К       – областен координатор на КП „Продължаваме Промяната“ за 30 МИР – Шумен, срещу решение № 114 от 30.09.2022 г. на РИК – Шумен.

В жалбата на Н    К       като упълномощено лице от ПП „Продължаваме Промяната“ се твърди, че на 30.09.2022 г. е постъпило предложение в районната избирателна комисия за промени в състава на секционни избирателни комисии. Искането за смяна на членове на СИК е подадено по законоустановия ред.

В същия ден са постъпили предложения за промени в секционни избирателни комисии от ПП „Възраждане“, ПП „ДПС“, ПП „ИТН“, коалиция „ГЕРБ-СДС“ и коалиция „Демократична България – Обединение“.

Районната избирателна комисия – Шумен, разглежда на свое заседание постъпилите предложения и със свое решение № 114 отхвърля предложението на КП „Продължаваме промяната“, поради това че не събира необходимото мнозинство. Мотивите на членовете на РИК, гласували за отхвърляне на проекта на решение, са, че предложението е постъпило късно, след проведеното обучение на членовете на СИК и по-малко от 24 часа преди раздаване на изборните книжа, което поражда опасение от неявяване на членове на СИК. На упълномощените представители на коалиция „Продължаваме Промяната“, които са били извикани на разговор в РИК, е било съобщено, че с предложените промени в СИК целят саботаж на изборния процес в община Венец.

Със следващо свое решение № 115 от 30.09.2022 г. РИК – Шумен, извършва промени в състави на СИК/ПСИК по подадени предложения от ПП „Възраждане“, ПП „ДПС“, ПП „ИТН“, коалиция „ГЕРБ-СДС“ и коалиция „Демократична България – Обединение“, чиито входящи номера на предложенията също са от дата 30 септември 2022 г.

След като се запозна с постъпилата жалба и свързаните с нея решения на РИК – Шумен, Централната избирателна комисия установи, че жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес.

Оспорваното решение на РИК – Шумен, е взето при липса на необходимото мнозинство, като отхвърлително, с мотиви, които противоречат на изискванията на Изборния кодекс. Това налага да бъде отменено решение № 114 от 30.09.2022 г. и да бъде върнато на РИК – Шумен, с указание на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, Решение на ЦИК № 1281-НС от 16.08.2022 г. да се разгледа отново съобразно предложението на КП „Продължаваме Промяната“.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че следва да върне жалбата за произнасяне при спазване разпоредбите Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 114 от 30.09.2022 г. на Районна избирателна комисия – Шумен, като незаконосъобразно.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Шумен, за произнасяне съобразно мотивите на това решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения