Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1524-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Иванка Цоцова Вълкова – представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на ОИК – Столична община, и Определение № 8093 на АССГ по дело № 11880/2019 г.

Производството е по чл. 88 ИК.

Жалбата е от Иванка Цоцова Вълкова – представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на ОИК – Столична община, и Определение № 8093 на АССГ по дело № 11880/2019 г.

Със свое Решение № 1380-МИ от 14.10.2019 г. Централната избирателна комисия е оставила без разглеждане жалбата поради липса на правен интерес у жалбоподателя за оспорване на решението на ОИК – Столична община.

Със съобщение, получено с вх. № МИ-08-76 от 22.10.2019 г., Централната избирателна комисия е уведомена за Определение № 8093 на АССГ по дело № 11880/2019 г., с което ХІ касационен състав на Административен съд – София-град е отменил Решение № 1380-МИ от 14.10.2019 г. на ЦИК и е дал указания за продължаване на производствените действия при спазване на задължителните указания, дадени в обстоятелствената част на съдебния акт.

Централната избирателна комисия, след като се запозна отново с преписката и всички приложения към нея в цялост, а също така и с определението на АССГ, намира за установено следното:

Приема, че жалбоподателят е представител на коалиция „БСП за България“ въпреки неналичието на пълномощно на лицето от съответната политическа сила по преписката, доколкото това е установено в мотивната част на определението на съда по представени за пръв път в съдебното производство документи. В изпълнение на дадените от АССГ указания Централната избирателна комисия отчита и факта, че идентична жалба с идентичен предмет от същата политическа сила чрез друг неин представител, а именно подалият и сигнала в това производство Борис Цветков Цветков, е вече разгледана по същество и Централната избирателна комисия се е произнесла със свое Решение № 1382-МИ от 14.10.2019 г., с което е отхвърлила жалбата, като по този начин е потвърдила обжалваното и в това производство решение на ОИК – Столична община. Дори само поради това, не е налице правен интерес от страна на жалбоподателя коалиция „БСП за България“ от разглеждане на настоящата жалба, доколкото редът за оспорване на Решение № 1382-МИ е друг. Доколкото обаче жалбоподателят, освен като представител на гореспоменатата коалиция, твърди, че обжалва решение № 757-МИ на ОИК – Столична община в лично качество и по този начин е страна, различна от жалбоподателя по административната преписка, по която е постановено Решение № 1382-МИ от 14.10.2019 г. на ЦИК, то Централната избирателна комисия следва да остави без разглеждане жалбата на Иванка Цоцова Вълкова, подадена в лично качество, поради залегналите в стр. 2 на мотивната част на съдебното определение мотиви, а именно:

По аргумент на разпоредбата на чл. 147, ал. 1 АПК жалбоподателката няма нарушени или застрашени от обжалваното решение на ОИК – Столична община нейни лични интереси. Наличието на пряк и личен интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на подадената жалба. Жалбоподателката в лично качество не е адресат на решението на ОИК – Столична община и по никакъв начин не е засегната от разпоредителната му част, поради което за нея липсва правен интерес от оспорването му и в лично качество.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс бе направено предложение за решение да се остави без разглеждане жалбата на Иванка Цоцова Вълкова в лично качество и като представител на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 757-МИ от 07.10.2019 г. на ОИК – Столична община и решението да подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от публикуването му.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 18 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 10 членове и „ПРОТИВ“ 8 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодек.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения