Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1523-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на Сдружение Национална младежка мрежа, за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявление с вх. № 13 от 22.10.2019 г. от Сдружение Национална младежка мрежа, представлявано от Филип Симеонов Кирев, чрез упълномощеното лице Кирил Николов Кирилов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Към заявлението са приложени:

- заверено копие на удостоверение с изх. № 20191023143827/23.10.2019 г. от Агенцията по вписванията;

- пълномощно от 21.10.2019 г. от Филип Симеонов Кирев – представляващ сдружението, в полза на Кирил Николов Кирилов;

- пълномощно от представляващия Филип Симеонов Кирев в полза на 60 (шестдесет) лица – представители на Сдружение Национална младежка мрежа;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 60 (шестдесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на 60 изрично упълномощени от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК.

С вх. № МИ-18-32 от 23.10.2019 г. по електронната поща на ЦИК е получено писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от Сдружение Национална младежка мрежа.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 51 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 9 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Сдружение Национална младежка мрежа за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 51 (петдесет и един) упълномощени представители на Сдружение Национална младежка мрежа за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Костадин Христов Динчев

2.       

Митра Илиева Ангелова

3.       

Десислава Бончева Стоянова

4.       

Благой Георгиев Манолов

5.       

Светлана Димитрова Гърмидолова

6.       

Весела Димитрова Гатева

7.       

Мария Александрова Мъцова

8.       

Драга Александрова Цанкова

9.       

Димитър Ангелов Димитров

10.  

Величка Рангелова Павлова

11.  

Татяна Бориславова Първанова

12.  

Тянчо Иванов Желязков

13.  

Живко Ламбов Атанасов

14.  

Гергана Ангелова Кирева

15.  

Янислав Рангелов Иванов

16.  

Анна Георгиева Литова

17.  

Мария Петрова Пернева

18.  

Любка Иванова Ковачева

19.  

Красимир Христосов Чакъров

20.  

Росица Иванова Костадинова

21.  

Ирина Николова Калоферова

22.  

Елена Бонева Арабаджиева

23.  

Фатме Ферхадова Найденова

24.  

Антония Андреева Ангелова

25.  

Невена Асенова Букова

26.  

Екатерина Веселинова Терзиева

27.  

Венцислав Георгиев Маринов

28.  

Емин Хайретинов Еминов

29.  

Димитър Петров Бечев

30.  

Атанас Стойков Тонков

31.  

Светла Кръстева Цветилова

32.  

Стою Георгиев Дджамулов

33.  

Кирил Стоименов Цветилов

34.  

Мария Николова Манова

35.  

Тодор Светлозаров Стоилов

36.  

Георги Стоянов Касабов

37.  

Христо Янков Щерев

38.  

Васил Георгиев Янакиев

39.  

Пенка Петрова Авджиева

40.  

Илиана Игнатова Палазова

41.  

Генади Дамянов Моллов

42.  

Младен Ценов Вълевски

43.  

Росица Тодорова Тодорова

44.  

Деница Иванова Треновска

45.  

Радка Цанкова Трифонова

46.  

Магдалена Тачева Симеонова

47.  

Росица Борисова Георговска

48.  

Блага Димитрова Илиева

49.  

Николай Атанасов Пулев

50.  

Диян Христов Колев

51.  

Лили Алексиева Тодорова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения