Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1522-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 2-3 от 23.10.2019 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“, подписано от изпълнителния директор Калин Костадинов Славов, чрез пълномощника Надя Илиянова Манджовска, регистрирана с Решение на ЦИК № 1282-МИ от 03.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Калин Костадинов Славов – изпълнителен директор, в полза на Надя Илиянова Манджовска; 

- пълномощно от Калин Костадинов Славов – изпълнителен директор, в полза на 2 (две) лица – упълномощени представители на Асоциация „Прозрачност без граници“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларация по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 2 (два) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица е предложено за регистрация като наблюдатели 2 лица.

На 23.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 2 (двама) упълномощени представители на Асоциация „Прозрачност без граници“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Георги Крумов Костов

2.       

Диляна Ненкова Ненова

 На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2554-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Ю И И , пълномощник на партия „ДПС“, срещу решение № 56 от 26.09.2023 г. на ОИК – Антоново

  • всички решения