Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1521-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Хитрино, област Шумен

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-15-1092 от 23.10.2019 г. е постъпило заявление от Петранка Бонева Петрова – секретар на ОИК – Хитрино, за освобождаването й от заеманата от нея длъжност, поради лични причини.

С вх. № МИ-10-230 от 24.10.2019 г. е постъпило предложение от Кадир Фахредин – упълномощен представител на ПП ДПС, за промяна в състава на ОИК – Хитрино, област Шумен. Предлага се на мястото на секретаря Петранка Бонева Петрова, да бъде назначен Гюрсел Иляз Халил.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Гюрсел Иляз Халил.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Хитрино, област Шумен, Петранка Бонева Петрова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Хитрино, област Шумен, Гюрсел Иляз Халил, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения