Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1519-НС
София, 30 септември 2022 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатите на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-11-63 от 30.09.2022 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатите на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Заявлението е подписано от Милена Руменова Янкулова – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ имената и ЕГН на 34 (тридесет и четири) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 34 броя;

- пълномощно от Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията, в полза на Милена Руменова Янкулова.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-336 от 30.09.2022 г. се установи, че 28 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 6 лица са установени несъответствия.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117 – 123 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 1318-НС от 19 август 2022 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатите на коалиция ГЕРБ-СДС в избирателни секции извън страната следните лица:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.      

Валери Манолов Топалов

 

2.      

Севил Бешкардеш

 

3.      

Румен Емилов Велизаров

 

4.      

Мехмед Аптула Мустафа

 

5.      

Мехмед Халил Кехайе

 

6.      

Хамди Али Хасан

 

7.      

Есра Куртулмуш

 

8.      

Еджем Туналъ

 

9.      

Джан Туналъ

 

10.  

Бахри Мустафа Али

 

11.  

Бахри Бешкардеш

 

12.  

Ахмет Бекир Бербер

 

13.  

Али Хаджиоглу

 

14.  

Айше Ферад Алиш

 

15.  

Джунейт Алиев Бектешев

 

16.  

Билян Лефтеров Огнянов

 

17.  

Бойко Йорданов Кирев

 

18.  

Ерол Фикрет Осман

 

19.  

Халил Юсуф Ахмед

 

20.  

Исмет Ебазер Мехмед

 

21.  

Мехмед Зелябедин Мехмед

 

22.  

Орхан Хаджиоглу

 

23.  

Бехие Емин Йозкан

 

24.  

Хасан Юсейнов Исмайлов

 

25.  

Самет Мехмед Ахмед

 

26.  

Неджати Ариф Галиб

 

27.  

Милена Асенова Тилев

 

28.  

Азизе Айдън Хасан

 

Регистрираните застъпници да се впишат в публичния регистър.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения