Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1517-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: заличаване регистрация на анкетьори от „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ ЕООД, регистрирана с Решение № 1447-МИ от 19 октомври 2019 г. като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия от „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ ЕООД, регистрирана с Решение № 1447-МИ от 19 октомври 2019 г. като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., за заличаване регистрацията на Галя Русева Георгиева, ЕГН …, и Зорница Любенова Иванова, ЕГН …, като анкетьори. С вх. № МИ-22-519/23.10.2019 г. и № МИ-22-519/1/23.10.2019 г. в ЦИК са постъпили и собственоръчно  подписани заявления от Зорница Любенова Иванова и Галя Русева Георгиева, с които заявяват желанието си да бъдат заличени от списъците с анкетьори на „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ ЕООД.

Във връзка с горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1–3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 620-МИ от 15 август 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията като анкетьори от „ЕКЗАКТА РИСЪРЧ ГРУП“ ЕООД на лицата:

Галя Русева Георгиева, ЕГН …

Зорница Любенова Иванова, ЕГН …

Същите да се заличат от публичните регистри и да се анулират издадените им удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения