Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1515-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 3 (3-3) от 23.10.2019 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, подписано от представляващия Тодор Христов Гунчев, регистрирана с Решение на ЦИК № 1283-МИ от 03.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от представляващия Тодор Христов Гунчев, в полза на 38 (тридесет и осем) лица – представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 38 (тридесет и осем) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 38 лица.

На 23.10.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 33 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. на ЦИК, а за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 33 (тридесет и три) упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Елена Маринова Маринова

2.       

Валентин Петков Николов

3.       

Росен Дамянов Спасов

4.       

Благородка Цветанова Зарчева

5.       

Галя Спасова Ангелова

6.       

Детелин Цветанов Александров

7.       

Веселка Милчова Петрова

8.       

Наталия Вълчева Миланова

9.       

Мариана Веселинова Василева

10.  

Венелина Петьова Венелинова

11.  

Албена Веселинова Петрова

12.  

Мария Мигдонио Роблес

13.  

Стилиан Цветанов Иванов

14.  

Цветомира Миткова Петрова

15.  

Адриян Илиянов Петров

16.  

Ива Ивайлова Иванова

17.  

Милена Николова Петрова

18.  

Николай Георгиев Вутов

19.  

Валентина Велкова Цекова

20.  

Михайл Димитров Борисов

21.  

Лиляна Асенова Генова

22.  

Йорданка Валериева Георгиева

23.  

Дарий Иванов Антонов

24.  

Адриана Тасева Славчева

25.  

Десислав Спасов Тодоров

26.  

Цветана Ганчева Боянова

27.  

Румяна Мичова Иванова Петрова

28.  

Иван Давидов Петров

29.  

Цветана Тодорова Крачунова

30.  

Галя Каменова Поповска

31.  

Димитър Весков Кръстев

32.  

Бистра Тодорова Андреева

33.  

Румяна Венкова Манолова

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения