Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1514-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 7 (7-4) от 23.10.2019 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК № 1339-МИ от 08.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – председател на УС, в полза на Надежда Богомилова Гологанова; 

- пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев – председател на УС, в полза на 95 (деветдесет и пет) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 95 (деветдесет и пет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 95 лица.

В ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД с вх. № МИ-18-37 от 23.10.2019 г. за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 90 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 5 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 90 (деветдесет) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

    №

       Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Мариета Борисова Христова

2.       

Петко Христов Христов

3.       

Галя Цветанова Христова

4.       

Ташина Манева Манева

5.       

Светлозар Кирилов Кижев

6.       

Николина Янкова Георгиева

7.       

Димо Николаев Николов

8.       

Петър Кръстев Бодуров

9.       

Васил Андонов Илиев

10.  

Пенка Иванова Карапеткова

11.  

Димитър Петров Костов

12.  

Георги Иванов Георгиев

13.  

Христо Иванов Ставрев

14.  

Георги Иванов Ставрев

15.  

Николай Енчев Кремъков

16.  

Георги Стоянов Стоянов

17.  

Страхил Момчилов Авджиев

18.  

Стойка Иванова Стефанова

19.  

Георги Тончев Койчев

20.  

Неделчо Неделчев Манолов

21.  

Мария Йорданова Христова

22.  

Матушка Боева Илиева

23.  

Живка Николаева Драгоева

24.  

Елена Пенева Николова

25.  

Атанас Филипов Петков

26.  

Димка Стоянова Янакиева

27.  

Любомир Георгиев Леков

28.  

Любен Николов Сяров

29.  

Данчо Митев Палазов

30.  

Атанас Георгиев Христозов

31.  

Георги Асенов Делчев

32.  

Мария Райчева Димитрова

33.  

Мартин Николаев Арабаджиев

34.  

Сашка Кирчева Петрова

35.  

Георги Йорданов Кацаров

36.  

Пламен Василев Мегленчев

37.  

Анастасия Кирякова Диева

38.  

Екатерина Димитрова Петкова

39.  

Мирослав Михайлов Жилов

40.  

Антон Руменов Христов

41.  

Николай Паисиев Вълков

42.  

Яшар Димитров Ангелов

43.  

Росина Тончева Маринова

44.  

Женя Веселинова Иванова

45.  

Галя Пенева Атанасова

46.  

Димитър Румянов Пейков

47.  

Лъчезар Цветанов Костадинов

48.  

Динчо Колев Динчев

49.  

Мартин Николаев Колев

50.  

Кристияна Евгениева Костадинова

51.  

Пепа Тенева Кадиева

52.  

Диляна Митева Трайкова

53.  

Силвана Митева Трайкова

54.  

Павлина Желязкова Трайкова

55.  

Желязко Милчев Стоенчев

56.  

Мария Велкова Иванова

57.  

Христофор Желязков Милчев

58.  

Гинка Христова Милчева

59.  

Марин Петков Маринов

60.  

Иванка Златанова Илиева

61.  

Борислав Веселинов Креболиев

62.  

Васил Павлов Павлов

63.  

Сали Исметов Камбуров

64.  

Виктор Веселинов Креболиев

65.  

Борислав Йорданов Борисов

66.  

Стефка Иванова Зашева

67.  

Юлиян Николаев Панчев

68.  

Ирина Димитрова Личева

69.  

Мария Михайлова Узунова

70.  

Снежана Михаилова Праматарова

71.  

Йорданка Иванова Камишева

72.  

Анна Николаева Петрова

73.  

Христо Герганов Георгиев

74.  

Тодор Недялчев Дялков

75.  

Николай Хубинов Атанасов

76.  

Теменужка Петкова Караджова

77.  

Румяна Митева Райчинова

78.  

Еленка Ангелова Радева

79.  

Стоянка Костадинова Балева

80.  

Никола Кирилов Попов

81.  

Стоилка Атанасова Добрева

82.  

Спас Кирилов Спасов

83.  

Дамян Василев Сариев

84.  

Лусине Оханес Колева

85.  

Валентин Славчев Петров

86.  

Рефат Ахмед Тосун

87.  

Байрям Илми Феим

88.  

Донка Петкова Жечева

89.  

Мария Димитрова Димитрова

90.  

Мария Георгиева Демирева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения