Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1512-МИ
София, 24 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1-6 от 23.10.2019 г. от сдружение „Младежи за Балканите“, представлявано от Емануела Димитрова Христова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1284-МИ от 03.10.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г

Към заявлението (Приложение № 22-МИ от изборните книжа) са приложени:

- пълномощно от Емануела Димитрова Христова – председател на УС, в полза на 126 (сто двадесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „Младежи за Балканите“;

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 24-МИ от изборните книжа) – 126 (сто двадесет и шест) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 126 лица.

На 23.10.2019 г. в ЦИК са получени по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 115 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 03.09.2019 г. на ЦИК. За 11 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 952-МИ от 3 септември 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 115 (сто и петнадесет) упълномощени представители на сдружение „Младежи за Балканите“ за страната, както следва:

 Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                   

Александър Петров Савов

2.                   

Анелия Бойчова Лалковска

3.                   

Анна Николаева Курти

4.                   

Атанас Василев Гълъбинов

5.                   

Бисер Петров Асов

6.                   

Веселинка Иванова Войчева

7.                   

Георги Кирилов Ценков

8.                   

Десислава Десиславова Димова

9.                   

Джорджия Емилова Кирилова

10.              

Димитър Христов Харалампиев

11.              

Емилия Славева Стоилова

12.              

Латинка Евгениева Боянова

13.              

Миглен Цветанов Симеонов

14.              

Пепи Николов Младенов

15.              

Петранка Иванова Ценкова

16.              

Росица Златева Кирилова

17.              

Теодора Славчева Кръстанова

18.              

Димитър Здравков Цветанов

19.              

Цветан Здравков Цветанов

20.              

Силви Пламенова Асенова

21.              

Лъчезар Светославов Тулешков

22.              

Борис Антонов Иванов

23.              

Калоян Антонов Иванов

24.              

Виолета Нарцис Колева

25.              

Валентин Венциславов Митов

26.              

Михаил Иванов Георгиев

27.              

Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова

28.              

Тодор Петров Спиров

29.              

Ивайло Борисов Спиров

30.              

Петър Тодоров Спиров

31.              

Раймонда Асенова Черкезова

32.              

Асенка  Асенова Димитрова-Манавска

33.              

Станимир Бориславов Станимиров

34.              

Красимира Георгиева Харалампиева

35.              

Диана Иванова Иванова

36.              

Асен Спасов Петров

37.              

Екатерина Людмилова Георгиева

38.              

Ана Петрова Игнатова

39.              

Македонка Иванова Недева

40.              

Виолета Йорданова Цекова

41.              

Невяна Георгиева Копилова

42.              

Анелия Харалампиева Стоянова

43.              

Албена Бориславова Лазарова

44.              

Венета Димитрова Дончева

45.              

Ваня Димитрова Дончева

46.              

Биляна Димитрова Владимирова

47.              

Владимир Сергеев Владимиров

48.              

Радослава Игнатова Игнатова

49.              

Веселинка Добринова Петрушева

50.              

Николай Иванов Благоев

51.              

Симеон Николаев Благоев

52.              

Божидар Николаев Благоев

53.              

Росица Драгомирова Симова

54.              

Румяна Атанасова Георгиева

55.              

Димитринка Лионова Стефанова

56.              

Зорка Лазарова Димова

57.              

Ана Георгиева Назърова

58.              

Владимир Василев Иванов

59.              

Маргарита Димитрова Стефанова

60.              

Свобода Ленчова Смолецова

61.              

Валентин Григоров Русимов

62.              

Петя Георгиева Костакиева

63.              

Ангел Георгиев Костакиев

64.              

Анатолий Живков Янишев

65.              

Стойка Славова Ангелова

66.              

Йорданка Панайотова Михайлова

67.              

Теодора Михайлова Тодорова

68.              

Иванка Димитрова Йорданова

69.              

Емилия Величкова Великова

70.              

Надежда Янакиева Попова

71.              

Ганка Христова Кирчева

72.              

Иванка Атанасова Колева

73.              

Ивелина Иванова Димитрова

74.              

Пенко Вълков Димов

75.              

Светла Димитрова Иванова

76.              

Анка Русева Койнова

77.              

Даниела Петрова Тодорова

78.              

Таня Тодорова Петрова

79.              

Георги Русев Георгиев

80.              

Марчо Златев Марчев

81.              

Нела Ангелова Георгиева

82.              

Ваня Димитрова Димитрова

83.              

Тодорка Иванова Георгиева

84.              

Радослав Петров Харизанов

85.              

Тодорка Димова Ахпазова

86.              

Павел Тодоров Дюлгерски

87.              

Янка Василева Маринова

88.              

Жулиета Стефанова Тодорова

89.              

Нуржихан Исмаил Хюсейн-Маркова

90.              

Галин Панайотов Петров

91.              

Янко Димитров Димитров

92.              

Силвия Стоянова Георгиева

93.              

Танер Гюрселов Алиев

94.              

Йовка Иванова Тодорова

95.              

Стойка Атанасова Великова

96.              

Наталия Борисова Петкова

97.              

Милослав Димитров Милославов

98.              

Милена Златева Милушева

99.              

Евгения Димитрова Стефанова

100.          

Милена Младенова Свиленова

101.          

Кръстан Илиев Игнатов

102.          

Цветанка Илиева Илиева

103.          

Димитринка Недкова Деянова

104.          

Бисер Асенов Георгиев

105.          

Боян Динчев Виденов

106.          

Ренета Николова Цветкова

107.          

Калин Андреев Борисов

108.          

Васил Георгиев Григоров

109.          

Велизар Людмилов Кирилов

110.          

Евелина Боянова Виденова

111.          

Милена Людмилова Павлова

112.          

Теодора Ангелова Вавова

113.          

Димитър Бойков Георгиев

114.          

Александър Дамянов Радовски

115.          

Емил Димитров Гудев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения