Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1511-МИ
София, 23 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба чрез ОИК – Пещера с вх. № МИ-15-1066 от 22.10.2019 г. от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера.

С обжалваното решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. Общинска избирателна комисия – Пещера е оставила без уважение жалба с вх. № 140 от 21.10.2019 г. от Десислава Йорданова Костадинова – общински ръководител на ПП ГЕРБ – гр. Пещера, като неоснователна и недоказана. В жалбата, с която е сезирана ОИК – Пещера, се твърди извършване на нарушение на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс относно проведено предизборно мероприятие на Местна коалиция ВМРО – БНД (СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ) в гр. Пещера, кв. „Едиверен“, на 20.10.2019 г., в което е използван език, различен от българския. Сочи се, че в публичното пространство е разпространен аудио-визуален материал, доказващ гореспоменатото нарушение. Иска се от ОИК да бъдат взети незабавни мерки за спиране разпространението на аудио-визуалния материал и налагане на съответните санкции. Общинската избирателна комисия – Пещера е приела, че жалбата е неоснователна, тъй като не е посочен нарушител, който да е извършил твърдените нарушения, както и че не е посочено къде се намират аудио-визуалните материали.

В постъпилата в ЦИК жалба срещу оспорваното решение на ОИК – Пещера се излагат съображения за неговата незаконосъобразност, като се представят доказателства за това, че на 20.10.2019 г. е осъществена предизборна агитация на език, различен от българския, на предизборно мероприятие на Местна коалиция ВМРО – БНД (СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ) в гр. Пещера, кв. „Едиверен“. Твърди се, че материалите са разпространени в национални медии – телевизия „Алфа“ и множество интернет сайтове (Faktor.bg, big5.bg, pzdnes.com и др.).

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена от лице с правен интерес срещу акт, който подлежи на обжалване и в законоустановения срок.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

Централната избирателна комисия, след като се запозна с публикуваните материали установи, че такова предизборно мероприятие се е състояло на територията на гр. Пещера и в предизборната агитация е използван език, различен от българския. Материалите в телевизия „Алфа“ и в изброените интернет сайтове (Faktor.bg, big5.bg, pzdnes.com и др.) са налични на интернет страниците на медиите и ОИК може да се запознае с тях при вземане на решение относно нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 ИК. От публикувания аудио-визуален материал и статиите е видно, че на предизборното мероприятие в гр. Пещера се изнася слово на език, различен от българския, в превод. От същия безспорно се установява провеждането на предизборно мероприятие на Местна коалиция ВМРО – БНД (СДС, ДБГ, БЗНС, АБВ, НФСБ) в гр. Пещера, кв. „Едиверен“, на което са представени кандидатът за кмет Николай Йорданов Пенев, Неделчо Рядков, Николай Рядков и Анастасия Мераклиева – кандидати за общински съветници в присъствието на музикалния изпълнител О. М. и съпругата му, говорещи на език, различен от българския. В началото на мероприятието представител на коалицията представя кандидата за кмет Николай Пенев на език, различен от българския, след което следва изказване на кандидата на български език и превод. С аудио-визуалните материали и статии ОИК – Пещера не е била запозната, тъй като същите са представени пред ЦИК.

При това положение Централната избирателна комисия счита, че решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера следва да бъде отменено, тъй като същото е немотивирано и постановено при неизясняване на цялостната фактическа обстановка, а преписката върната на ОИК – Пещера със задължителни указания за ново произнасяне и разглеждане по същество, като вземе предвид цитираните в жалбата материали.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Пещера за ново произнасяне съобразно задължителните указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения