Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1510-НС
София, 30 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № НС-15-275 от 29.09.2022 г. от Михаела Ясенова Крумова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. Предлага се на мястото на Десислава Василева Костадинова-Стоянова – член на РИК, да бъде назначена Десислава Ивайлова Василева.

Към предложението е приложено заявление от Десислава Василева Костадинова-Стоянова за освобождаването й като член на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски. Декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Десислава Ивайлова Василева и 2 броя пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, Десислава Василева Костадинова-Стоянова, ЕГН ….

НАЗНАЧАВА за член на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, Десислава Ивайлова Василева, ЕГН ….

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения