Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 151-ЕП
София, 11 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район – Хасковски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С Решение № 5466 от 11.04.2019 г. на Върховния административен съд, постановено по адм.д. № 3863/2019 г. по описа на ВАС, Четвърто отделение, е отменено Решение № 80-ЕП от 5 април 2019 г. на Централната избирателна комисия за назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район – Хасковски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Преписката е върната за ново разглеждане от Централната избирателна комисия за назначаване на РИК в Двадесет и девети район – Хасковски, при спазване указанията на съда при тълкуване и прилагане на разпоредбата на чл. 60, ал. 11 ИК.

Върховният административен съд е приел, че в решението на Централната избирателна комисия и в протокола от заседанието на 5 април 2019 г. на ЦИК липсват мотиви за приемане, респ. за уважаване на допълнителното предложение на коалиция „Реформаторски блок“, предвид обстоятелството, че е направено след провеждане на консултациите при областния управител на област Хасково на 28 март 2019 г.

При изпълнение на дадените задължителни указания от Върховния административен съд и постановяване на настоящото решение Централната избирателна комисия приема за установено следното:

От преписката от областния управител на област Хасково се установява, че коалиция „Реформаторски блок“ не е участвала в консултациите, проведени на 28 март 2019 г. при областния управител на област Хасково, но в същия ден е внесено предложение в областната управа с приложени към него се документи, с които предлага член на РИК.

Съгласно Решение № 8-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК крайният срок за провеждане на консултации е до 31 март 2019 г., а съгласно чл. 60, ал. 1 ИК поканата, в която се съдържат денят, часът и мястото за провеждане на консултациите, се публикува на интернет страницата на областната администрация не по-късно от три дни преди провеждането им. Поканата е публикувана на интернет страницата на областната управа на 25 март 2019 г., два дни преди датата на провеждане на консултациите. Като се отчете и правото на коалиция „Реформаторски блок“ да има един член в РИК извън броя на членовете по чл. 60, ал. 4 ИК Централната избирателна комисия приема, че следва да се приеме и уважи направеното от нея предложение независимо от липсата на участие на представител на коалицията на проведените на 28 март 2019 г. консултации при областния управител на област Хасково. В противен случай районната избирателна комисия ще бъде четен брой членове – 14, което е недопустимо съгласно Изборния кодекс.

Жалбоподателят по делото – коалиция „БСП за България“, е подписал протокола от консултациите при областния управител с особено мнение с мотиви, че като коалиция с най-голям неоползотворен остатък съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 8 ИК има право на допълнителен член. Противно на твърденията на коалиция „БСП за България“, съгласно Решение № 8-ЕП от 1 април 2019 г. на ЦИК в районните избирателни комисии с 13-членен състав партията с най-голям неоползотворен остатък е партия „Движение за права и свободи“, а не коалиция „БСП за България“.

Предвид изложените съображения и при съобразяване с указанията в отменителното решение на ВАС Централната избирателна комисия следва да приеме ново решение, като вземе предвид предложеното лице от коалиция „Реформаторски блок“ за член на РИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район – Хасковски, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Веселина Тенчева Иванова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Атанас Зафиров Янчев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Десислава Юлианова Балтова

СЕКРЕТАР:

Лейла Айнур Елмаз

ЧЛЕНОВЕ:

Венелин Карев Челебиев

 

Димитър Атанасов Цветков

 

Георги Николаев Китов

 

Албена Димитрова Ченголова

 

Димитър Велев Димитров

 

Бойчо Георгиев Бойчев

 

Славея Георгиева Костадинова

 

Цветан Иванов Николов

 

Здравко Лозев Костов

 

Петя Ангелова Бостанджиева-Китин

 

Ростислава Захариева Жекова

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му. 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

167-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения