Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1509-МИ
София, 30 септември 2022 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Мездра, област Враца

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-11-28 от 30.09.2022 г. е постъпило предложение от Стефан Грънчаров – пълномощник на КП „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, за попълване състава на ОИК – Мездра. Предлага се на мястото на Методи Калинов Стоянов, чиито пълномощия са предсрочно прекратени с Решение № 1481-МИ от 26.09.2022 г. на ЦИК, за член на ОИК – Мездра, да бъде назначена Миглена Нанчева Цветкова.

Към искането са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Миглена Нанчева Цветкова и пълномощно в полза на Стефан Грънчаров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Мездра, област Враца, Миглена Нанчева Цветкова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения