Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1508-МИ
София, 23 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Миролюб Панайотов Бобев – упълномощен представител на ПП НФСБ, срещу решение № 252 от 19.10.2019 г. на ОИК – Аксаково

В Централната избирателна комисия е постъпило искане с вх. № МИ-15-1060 от 22.10.2019 г. чрез Общинската избирателна комисия – Аксаково от Миролюб Панайотов Бобев – упълномощен представител на НФСБ за отмяна на незаконосъобразно решение № 252 от 19.10.2019 г. на ОИК – Аксаково. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Аксаково е оставила без уважение подадения сигнал от Миролюб Бобев – упълномощен представител на ПП НФСБ, като неоснователен.

В депозираното пред ЦИК искане се иска отмяна като незаконосъобразно на решение № 252 от 19.10.2019 г. на ОИК – Аксаково. По своята правна същност, макар и наименувано искане, същото представлява жалба срещу решение № 252 от 19.10.2019 г. на ОИК – Аксаково. Жалбоподателят оспорва решението на ОИК – Аксаково като незаконосъобразно, противоречащо на Изборния кодекс и на Заповед №  631 от 24.09.2019 г. на временно изпълняващ длъжността кмет на община Аксаково.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост, намира жалбата за неоснователна.

Централната избирателна комисия счита изводите на ОИК – Аксаково, обективирани в мотивите на оспорваното решение, за обосновани, в съответствие с Изборния кодекс и Заповед № 631 от 24.09.2019 г. на временно изпълняващ длъжността кмет на община Аксаково. Към жалбата не се прилагат доказателства и не се излагат съображения, които да опровергават изводите на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба, наименувана искане, от Миролюб Панайотов Бобев – упълномощен представител на ПП НФСБ, срещу решение № 252 от 19.10.2019 г. на ОИК – Аксаково.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Аксаково.

Решението на ОИК – Аксаково подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна чрез ОИК – Аксаково в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения