Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1507-ПВР/МИ
София, 16 юли 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Неделино, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-34 от 15.07.2015 г. от упълномощен представител на КП „Коалиция за България" Сашо Росенов Бабачев, за промяна в състава на ОИК Неделино, област Смолян. Предлага се на мястото на Снежана Стефанова Карафезиева - член на ОИК - Неделино, да бъде назначен Радой Стоилов Кехайов.

Към преписката е приложен извечение препис-извлечение от акт за смърт № 65 от 21.11.2014 г., издаден от община Златоград, област Смолян, на члена на ОИК - Неделино Снежана Стефанова Карафезиева.

Налице е настъпило предсрочно прекратяване на пълномощията на член на ОИК - Неделино, поради настъпила смърт, съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 2, т. 8 от ИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Радой Стоилов Кехайов; пълномощно изх. № 386 от 27.03.2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Неделино, област Смолян, Радой Стоилов Кехайов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения