Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1506-МИ
София, 23 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Емил Венев Атанасов – областен председател на ПП „ДПС“, срещу решение № 89-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Кочериново

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба чрез Общинската избирателна комисия – Кочериново, с вх. № МИ-10-225 от 22.10.2019 г. от Емил Венев Атанасов – областен представител на ПП „ДПС“, срещу решение № 89-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Кочериново. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Кочериново е отказала на ПП „ДПС“ да бъде извършена смяна на членове на СИК от същата квота.

Жалбоподателят възразява срещу постановеното решение, тъй като смята, че в качеството си на представляващ партията може да иска замяна на членовете на СИК от същата партия независимо от тяхното съгласие. Според него разпоредбите на Изборния кодекс дават право партиите и коалициите сами и по своя воля да заменят предложените от тях членове на СИК без тази воля да е обвързана от волята на самите лица.

Жалбоподателят моли ЦИК да постанови решение, с което да отмени решение № 89-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Кочериново и да върне преписката с изрични указания за извършване на исканата замяна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката и приложените към нея доказателства, намира жалбата за основателна. С писмо с изх. № МИ-15-1041 от 21.10.2019 г. ЦИК изпрати писмо на ОИК – Кочериново, с което указа, че при искане за замяна на членове на СИК, отправено от партиите и коалициите, отказът на вече назначените членове на СИК не е необходимо да бъде удостоверяван с писмен документ или по какъвто и да било друг начин, както и че партиите и коалициите могат да заменят вече назначени членове на СИК, независимо че членовете не желаят да бъдат заменяни. Общинската избирателна комисия – Кочериново с решение трябва да замени предложените от ПП „ДПС“ членове на СИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 89-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Кочериново.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кочериново, за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения