Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1505-МИ
София, 23 октомври 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Пламен Димитров Стоянов - упълномощен представител на партия „МИР“, срещу решение № 79 от 18.10.2019 г. на ОИК – Белослав

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба чрез Общинската избирателна комисия – Белослав, с вх. № МИ-10-221 от 21.10.2019 г. от Пламен Димитров Стоянов – упълномощен представител на партия „МИР“, срещу решение № 79 от 21.10.2019 г. на ОИК – Белослав. Производството е по чл. 88 ИК.

С обжалваното решение ОИК – Белослав се е произнесла по сигнал от ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за нарушение на условията и реда за провеждане на предизборна агитация. ОИК – Белослав задължава упълномощения представител на партия „МИР“ – Пламен Димитров Стоянова да премахне агитационни материали в тридневен срок, считано от 18 октомври 2019 г., като задължава ПП „МИР“ да отстрани всички свои плакати, в които липсва задължителен елемент, политическа партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, които го издигат. С оспорваното решение ОИК – Белослав възлага на кмета на община Белослав да упражни правомощията си по чл. 186, ал. 1 ИК и незабавно да премахне постановените в нарушение на Кодекса агитационни материали (плакати).

Жалбоподателят твърди, че решението на ОИК – Белослав вменява „провинение, което не е индивидуализирано нито по обективен признак, нито във времеви обхват и по никакъв начин не може да доведе до извод за неизпълнение на каквото и да е административно задължение или да реализира административна отговорност“. Твърди се, че билбордовете са частна, а не общинска или държавна собственост и по отношение на тях са налице наемни отношения, като агитационните материали са поставени със съгласието на титуляра. Сочи, че никога представляваната от него партия не е поставяла предизборни материали на адреса на търговски комплекс – гр. Белослав, ул. „Цар Симеон“ № 5, ет. 1, и автобусните спирки в гр. Белослав, с. Езерово, с. Страшимирово и с. Разделна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката в цялост, намира жалбата за основателна.

Централната избирателна комисия счита констатациите на ОИК – Белослав са необосновани и немотивирани. Видно от протокол от 17 октомври 2019 г. е, че е извършена проверка на три места от членове на ОИК на място. От проверката се установява, че на билборд, разположен на Републикански път три – 9004 – Варна – Белослав – Разделна в източната част на гр. Белослав – бензиностанция „Петрол“ 2125, кв. „Младост“ е Росен Гацин – кандидат за кмет на община Белослав, регистриран от партия „МИР“; автобусни спирки в гр. Белослав, с. Езерово, с. Страшимирово и с. Разделна са облепени също с агитационни материали на Росен Гацин, а на търговски комплекс на адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон“ № 5, ет. 1, агитационните материали са поставени на места, които са извън посочените в Заповед № 658 от 23.09.2019 г. на кмета на община Белослав. ОИК – Белослав установява, че на проверените места в агитационните материали няма отбелязване от чие име са издадени.

ОИК – Белослав не е изследвала дали има разрешение за поставяне на агитационни материали по смисъла на чл. 183, ал. 3 ИК предвид на направените констатации по протокола за извършена проверка. Със Заповед № 658 от 13.09.2019 г. на кмета на община Белослав са определени местата, на които се поставят агитационни материали на територията на община Белослав, като изрично в изброените места се посочва, че на сгради, огради и витрини поставянето на агитационни места става с разрешение на собственика или управителя на имота.

ОИК – Белослав също така констатира нарушение на изборния процес, но без да конкретизира конкретна правна норма от Изборния кодекс, а директно се позовава на чл. 186, ал. 1, изр. първо от ИК, като взима решение за премахване и изземване на агитационни материали със съдействието на кмета на общината. Общинската избирателна комисия – Белослав е трябвало да посочи коя конкретно правна норма е нарушена, да посочи нарушителя, ако е известен, и да му бъде съставен акт за административно нарушение. Едва тогава общинската избирателна комисия трябва да се обърне към кмета на общината, като му укаже във връзка с чл. 186, ал. 1 ИК да премахне агитационните материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс, но едва след влизане на нейното решение в сила. Даването на срок от 3 дни, считано от 18.10.2019 г., преди то да е влязло в сила, се явява предварително изпълнение и лишава от жалбоподателят от възможност за защита от неправомерни действия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 79 от 18.10.2019 г. на ОИК – Белослав.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Белослав, за ново произнасяне съобразно дадените задължителни указания в мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения