Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1504-ПВР/МИ
София, 23 ноември 2011 г.

ОТНОСНО: прекратяване пълномощия на член на ОИК – Рудозем, област Смолян

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-806/08.11.2011 г. от Йова Иванова Христова - секретар на ОИК - Рудозем, с което същата заявява, че желае да бъде освободена от заеманата длъжност и да бъдат прекратени предсрочно пълномощията й по собствено желание.

Като констатира, че са налице изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и на основание чл. 26, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Йова Иванова Христова, ЕГН ..., като секретар на ОИК - Рудозем, област Смолян, и анулира издаденото й удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения